Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

27 October 2011

Gedeputeerde Staten Noord-Holland onbetrouwbaar en onbekwaam?

Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 27 oktober 2011

Onbetrouwbaar? In feite stelt De Rechte Tafel (DRT) dit in haar brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van 7 oktober jl. De drie ondertekenaars zijn zelfs bereid onderstaande verklaring in hun brief over het niet nakomen van afspraken door Gedeputeerde mevrouw E. Post onder ede te bevestigen:
“Door het uitblijven van de door u aangegeven positieve oplossing na bemiddeling onzerzijds, moeten wij nu constateren dat wij in genoemde bespreking zijn misleid. (...) dat Chiphol de blokkade tot minnelijke regeling voor overdracht van de Pruissen II-gronden (2 ha.) wilde opheffen en niet langer opteerde voor een koppeling van de terreinen Groenenberg en Pruissen II voor bedoelde oplevering, evenwel onder gelijktijdige akkoord- verklaring uwerzijds voor het betalen van € 50 per m² en het nabetalen van € 200 per m² als de parallelle Kaagbaan niet gerealiseerd zou worden.”

Ondertekenaars zijn drs. P.J. van der Jagt, (voormalig voorzitter Raadsfractie Leefbaar Haarlemmermeer met 9 zetels) secretaris van DRT en de leden J.T.L. Verbeek en J.A.M. Koeckhoven. Welnu gelet op deze niet mis te verstane akkoordverklaring heeft Chipshol op verzoek van DRT per brief van 9 september jl. haar bereidverklaring aan Gedeputeerde Post bevestigd. DRT opgericht op 8 juli 2008 heeft als voorzitter drs. J. Achterstraat, voormalig Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. Overigens was het niet eenvoudig tot een bespreking te komen. Aanvankelijk was deze op 21 juli jl. afgesproken met mevrouw Post door Achterstraat. De Gedeputeerde liet echter op 19 juli telefonisch weten niet aanwezig te kunnen zijn en stelde toen 7 september jl. voor. Helaas liet zij het toen wederom op het laatste moment afweten. Waarop Achterstraat besloot dan ook niet aan de bespreking deel te nemen. In haar plaats benoemde Gedeputeerde Post de bekwame medewerker de heer R. Kuipers tot haar woordvoerder. Zodoende volgens Achterstraat het College van G.S. bindend!

Eerder had mevrouw Post al geen gelukkige start gemaakt op haar kennismakingsbespreking met de directeur van Chipshol en mij op 1 oktober 2009. Wij gingen daar heen met een positieve verwachting. Immers Chipshol had ervoor gezorgd dat de waardeloze bovendien peperdure N201-Palenweg van haar voorganger geliquideerd was. Chipshol had daardoor de Provincie € 30 miljoen bespaard en had op z’n minst een bedankje verwacht. In plaats daarvan kwam deze Gedeputeerde met een voor Chipshol uitermate nadelig plan voor de N201, de zgn. S-variant en deelde mede niet de door Chipshol voorgestelde Boerenlandvariant te willen aanleggen, die nota bene was opgenomen in het provinciale streekplan. Afgezien daarvan heeft het ons niet bevallen dat de heer Winter, de wegbereider van het heipalenplan, notulist was. Voorts dat een jurist van de landsadvocaat aanwezig was. (Commissaris Remkes vond het optreden van mevrouw Post dan ook niet verstandig.)

Was deze Gedeputeerde wel te goeder trouw? Waarom heeft zij zowel op 19 juli jl. als op 7 september jl. niet deelgenomen aan de uiterst belangrijke bespreking met DRT? Was mevrouw Post niet vanaf het allereerste begin uit op onteigening van onze grond via de rechtbank Haarlem? Hoe dan ook zij heeft in de tussentijd bereikt, na herhaald en raadselachtig uitstel van het N201-onteigeningsvonnis, dat de partijdige onteigeningsdeskundige mr. Berkvens gehand- haafd is en zijn schandelijke advies van € 11/m² voor 6 ha Groenenbergterrein is overgenomen door de rechtbank. Dat is des te verbazingwekkender, omdat dezelfde rechter, mevrouw mr. Sicking, mr. Berkvens begin dit jaar als deskundige ontslagen had bij de onteigening van 2,5 ha Beechavenue omdat alle door Chipshol aangedragen transacties aanmerkelijk hoger lagen dan de door Berkvens geïndiceerde waarde van slechts € 15/m².

NB. Berkvens was eerder de voorzitter van de schadecommissie bouwverbod Groenenbergterrein. De commissie Berkvens stelde de schade vast op € 16 miljoen d.w.z. € 80 miljoen lager dan onze conservatieve berekening. De schadeberekening was van Ir. Toornend, door het Hof Amsterdam wegens partijdigheid niet acceptabel geacht. Nochtans nam de Rechtbank Haarlem het lage bedrag over.

De Provincie zoekt het kennelijk in procedures! Is zij daarin geslaagd? Welnu Noord-Holland heeft alle 6 procedures tegen Chipshol verloren, nl. 3 bij de Raad van State, 2 bij het Hof Amsterdam en 1 bij de Rechtbank Haarlem. De Provincie is kampioen verliezer. Immers de gemeente Haarlemmeer heeft maar 2 keer verloren nl. bij de Raad van State en de Rechtbank Haarlem, Schiphol slechts 1 keer bij de rechtbank. De verloren procedures van Noord-Holland betekenen smijten met belastinggeld. Desondanks denkt de Provincie met onteigening van het Groenenbergterrein sterk te staan, dankzij de benoeming en onterechte handhaving van de corrupte deskundige Berkvens onder zware druk van de landsadvocaat.

Ten overvloede geef ik hierna een overzicht van de verloren procedures door de Provincie:

A. Veroordelingen door Raad van State (3)
1. Vernietiging 5 september 2001 van het besluit van G.S. van 10 oktober 2000 wegens onthouding van goedkeuring van het besluit van B&W Haarlemmermeer van 4 juli 2000 tot vaststelling van een wijzigingsplan voor het Groenenbergterrein (GBT).
2. Vernietiging van het besluit van G.S. 4 september 2002. Onthouding van goedkeuring van de ontsluiting van het GBT. Ter voorkoming van verdere obstructie door G.S. heeft op verzoek van Chipshol de voorzitter van zijn bevoegdheid gebruikgemaakt in plaats van G.S. zelf het wijzigingsplan goed te keuren: een blamage voor G.S.
3. Eerder heeft de Raad bij besluit van 28 juli 1998 het GBT, dat met chirurgische precisie uit het streekplan gesneden was, daarin teruggebracht.

B. Veroordeling door Rechtbank Haarlem (1)
4. Wegens het tot 2 keer afwijzen van het wijzigingsplan GBT heeft Chipshol in 2002 een schadeprocedure aangespannen. Bij vonnis van 21 januari 2004 is de Provincie tot vergoeding van vertragingsschade veroordeeld.

C. Veroordelingen door Hof Amsterdam (2)
5. Bij arrest van 15 december 2005 is geoordeeld dat de Provincie aansprakelijk is voor vertragingsschade aan de zijde van Chipshol en is een deskundigenbericht gelast.
6. Bij arrest van 23 november 2006 is geoordeeld “dat benoeming van ir. R.A. Toornend als deskundige achterwege dient te blijven in verband met zijn relatie met de Provincie”.

NB. Desondanks heeft rechter Ruitinga van Haarlem zijn € 80 miljoen te lage schadeberekening overgenomen.

Conclusie
Al deze 6 verloren belangrijke procedures, ten koste van de belastingbetaler, zijn geen tekenen van bekwaamheid en betrouwbaarheid van G.S.


Evenmin kan G.S. zich op planologische hoogtepunten beroemen. Integendeel. Zo is de Bijlmer een groot fiasco, zowel stedenbouwkundig als architectonisch en niet te vergeten financieel. Een belangrijk gedeelte van de flats moest immers afgebroken worden. De Bijlmer is evenmin een gemeenschap geworden, integendeel. Als tegenwicht heb ik in 1970 Parkstad Leusden van mijn eerste gebiedsontwikkelingsmaatschappij Eurowoningen gesticht voor VROM tot voorbeeld voor buitenlandse stedenbouwkundigen aangewezen. Met 2 nationale eerste prijzen: de Jantje Betonprijs als meest kindvriendelijke woonwijk en de klimaatprijs. Meer dan de helft bestaat uit groen en water. In de brochure door de bewoners zelf gefinancierd, typeren zij hun woonpark als een vakantiepark en hun zwembad als parel.

NB. De bewoners vieren regelmatig het bestaan van hun woonpark met eigen zwembad, etc. en nodigen mij daarbij uit. Binnenkort komt de film uit.

Het skistation Valmorel van mijn tweede gebiedsontwikkelingsmaatschappij Eurohome France is door de Franse overheid tot modelstation bestempeld. Tenslotte is Chipshol Park-Rijk met meer dan de helft groen en water op Schiphol op dezelfde leest geschoeid als Leusden. Het eerste echte business park op het vasteland van Europa! Niettemin wordt realisering van onze Airport City Badhoevedorp, volgens airportexpert prof. Kasarda zijn tijd ver vooruit, nu al 20 jaar tegengehouden door Noord-Holland.

NB. Tot op heden hebben wij nog geen claim wegens vertragingsschade ingediend.

Wat bezielt deze Provincie? Veelbetekenend is de woede van voormalig Commissaris der Koningin drs. Roel de Wit, die uitriep: “Poot maak ik kapot”. Waarom? Omdat mijn plannen (1978) voor de lineaire uitbreiding van Hoofddorp en Nieuw-Vennep in de richting van Schiphol gerealiseerd zijn en niet zijn plan NORON (1977) in het westen tegen Haarlem (Doodzonde tegen de Rechtsstaat, blz. 34). Jalousie de métier! Noord-Holland smijt met belastinggeld. Niet alleen in de IJslandaffaire, die € 80 miljoen gekost heeft. Ik moet echter alle kostbare procedures uit eigen zak betalen. Dat het een chaos bij de Provincie is, blijkt tevens uit de strafrechtprocedure tegen de ontslagen Gedeputeerde Hooijmaijers.

Provincie hou op met tegenwerking van Chipshol ten nadele van het nationaal belang. Ga samenwerken. Er breken voor de werkgelegen- heid in Nederland zware tijden aan met name voor Noord-Holland: t.w. Schiphol en de KLM. Mijn tweede rapport van 19 juli 1988 heet Schiphol Luchthaven nr. 1. Mijn eerste Atlanta Airport voorbeeld voor Schiphol van 6 januari 1988, dus van bijna een kwart eeuw geleden eindigde met de oproep EENDRACHT MAAKT MACHT.

Wassenaar, 22 oktober 2011

drs. J. Poot (13/08/1924),
oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Gedeputeerde Staten Noord-Holland onbetrouwbaar en onbekwaam?