Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

8 November 2012

Wat betekent ambtseed voor rechter Krol?

Advertentie, geplaatst in Trouw van 8 november 2012

"Bent u meneer Poot van Chipshol?" vroeg de golfspeler, aan wie ik mij voorstelde. "Dat klopt", antwoordde ik. We stonden op de golfbaan in Crans, september jl. "Zie je wel", riep de man naar zijn vrouw en zoon, ook golfers. Daarna stelde hij zich aan mij voor als voormalig lid van de Raad van Bestuur van de ABN en fusiebank ABN AMRO. Tenslotte onthulde hij dat er in 1990 een groot conflict ontstaan was tussen de bestuurders van de ABN en die van de AMRO. Dat betrof de voorgenomen emissie van Chipshol Forward. "De ABN-bestuurders stonden aan uw kant, de AMRO-bestuurders onder leiding van Jiskoot aan de kant van Harry van Andel (destijds al mijn tegenstander, JP). Jiskoot, dus Van Andel, heeft toen gewonnen." Geen wonder.

NB. Jiskoot verzorgde destijds de emissies van ABN AMRO, was dus als autoriteit doorslaggevend. Dezelfde Jiskoot die later een fatale rol speelde in de emissie van World Online. Niet alleen ten nadele van ABN AMRO, maar ook van veel particuliere beleggers. Daarentegen heeft hij Joel Wyler door die emissie schatrijk gemaakt. Joel Wyler, vriend van Kalbfleisch en compagnon van Harry van Andel, speelde bovendien een beslissende rol in het ontslag van mijn zoon Peter als directeur van onze landbank Landinvest op 15 december 1992.

De onthullingen van de ABN AMRO bestuurder waren zo belangrijk, dat ik hem twee weken geleden gebeld heb met het verzoek hierover door te praten. De bespreking vond op 26 oktober jl. plaats op ons kantoor in Chipshol Park-Rijk in aanwezigheid van Peter. De voormalige ABN AMRO topman stelde dat de bewering van Jiskoot dat ik de oorzaak zou zijn voor het mislukken van de Chipshol-emissie klinkklare onzin was. In werkelijkheid was Hazelhoff, zijn ABN collega, tevens voorzitter van ABN AMRO, tegen onze emissie omdat de conjunctuur toen niet gunstig was. Zo had destijds Wereldhave haar voorgenomen emissie van ƒ 300 miljoen moeten afgelasten. Jiskoot heeft er misbruik van gemaakt om de positie van Harry van Andel te versterken door verzwakking van mijn positie, met name via zijn onjuiste brieven aan Chipshol Forward. Tevens blijkt uit die brieven dat er reeds vanaf 1989 sprake was van een ernstige conflict situatie en niet pas in 1994, zoals de liegende rechter Westenberg en zijn advocaat Stijn Franken maar blijven beweren. Voorts dat klokkenluidster mevrouw Van der Togt gelijk heeft betreffende het etentje in Amsterdam in 1989/1990 bij Boukema, de advocaat (en dispuutgenoot) van Kalbfleisch als ook van Westenberg.

Ik citeer hiertoe het voortreffelijke zorgvuldige onderzoek van de Rijksrechercheurs Zuidema en Zijlstra. Zij citeren uit de brief van W.G. Jiskoot d.d. 7 augustus 1990: "De gesprekken die wij tot nu toe binnen onze organisatie hebben gevoerd omtrent Chipshol hebben bij ons de zorg doen ontstaan dat er een negatief sentiment bestaat ten aanzien van de persoon van de heer drs. J. Poot. (…) stellen wij als voorwaarde dat het management in overleg wordt aangepast en aangevuld, zodanig dat de rol van de heer drs. J. Poot in de organisatie en naar buiten minder prominent wordt." Conclusie van de rechercheurs: "Door bovenstaande citaten van de heer Jiskoot is het vermoeden ontstaan dat de rol en de persoon van J. Poot onderdeel was van zakelijke verschillen in de periode 1989."

Vervolgens wijzen de rechercheurs bovendien op het volgende:

  • In een memo van H.H. van Andel aan J. Poot d.d. 1 september 1990 schrijft deze: "De conclusie uit het voorgaande kan slechts zijn dat het wenselijk is dat jouw positie in Forward op betrekkelijk korte termijn zodanig gewijzigd wordt dat enerzijds bovengenoemde positieve houding en medewerking van grote beleggers en banken verkregen kan worden..."
  • Nog een brief van Jiskoot van 6 december 1991 "... en de versterking van de directie van Chipshol Forward NV, waarbij onze bedenkingen voor wat betreft de huidige situatie zich met name richten op de leeftijd van de heer Poot ..." Volgens Jiskoot was ik dus ruim 20 jaar geleden al te oud, terwijl ik thans nog steeds niet dement ben.
  • Voorts "Door bovenstaande citaten van de heer Jiskoot is het vermoeden ontstaan dat de rol en de persoon J. Poot onderdeel was van zakelijke verschillen in de periode 1989-1990" (onderstreping JP).
    Waaruit bestond dit? Volgens de Rijksrecherche "een zakelijk verschil van inzicht tussen Van Andel en Poot met betrekking tot de aandelenverdeling voor de Holding en Forward in NV Landinvest" (onze landbank, JP).


Hoewel het bovenstaande al overtuigend genoeg en voldoende is als bewijs voor het bestaan van een conflictsituatie reeds vanaf 1989 wijzen de Rijksrechercheurs ten overvloede op de volgende bewijsstukken:

1 Brief commissaris A.C. Braakenburg d.d. 24 september 1991 "… een ruzieachtige sfeer in de laatste anderhalf jaar".
2 Arrest Gerechtshof Amsterdam d.d. 25 november 1993 "In het arrest wordt verwezen naar "nakoming van de overeenkomst van 13 januari 1990". Hieruit ontstaat het vermoeden dat deze overeenkomst in de relatie Poot c.s. vs. Van Andel/Wyler c.s. kort na het aangaan van deze overeenkomst een belangrijke rol heeft gespeeld in de problemen tussen beide partijen." Ten overvloede voeg ik hieraan toe dat Wyler als commissaris van Landinvest een doorslaggevende rol gespeeld heeft in het ontslag van mijn zoon Peter als directeur van Landinvest in haar vergadering van 15 december 1992.
3 Krantenartikel Volkskrant d.d. 25 januari 1993 met als titel Wassenaarse heren vechten om weilanden rond Schiphol. Pais en vree tot december 1994, het tijdstip van de zitting bij Westenberg? Althans volgens Westenberg c.s.

Ik eindig met de volgende vaststelling van de Rijksrecherche "Uit bovenstaande aangehaalde citaten uit documenten aanwezig in het rechtbankdossier, is het vermoeden ontstaan dat het niet onaannemelijk is dat op het moment dat getuige Van der Togt spreekt over de problemen die vermoedelijk al in de beginperiode 1990 waren ontstaan tussen Van Andel/Wyler enerzijds en Chipshol/Poot anderzijds." (onderstreping JP)

Hebben de Utrechtse rechters de rapporten van hun ijverige diepgravende rechercheurs wel gelezen? Zo ja,

1 waarom laten zij de eenzame vrouwelijke klokkenluidster Van der Togt helemaal alleen - haar advocaat Wladimiroff zweeg als het graf - aanvallen door 6 kerels, waaronder zelfs de president, als verdachte?

2 waarom werd de directeur van Chipshol en de voormalig directeur Justitie onder ede verhoord zonder enige rechtvaardiging/verklaring/toelichting in het begin van de zitting Westenberg/Kalbfleisch op 3 september jl.

3 waarom werd ik als getuige voor de zitting van 24 oktober op eis van advocaat Stijn Franken gedagvaard waardoor ik mijn verblijf in Nederland heb moeten verlengen, terwijl op het laatste moment bericht wordt dat ik niet meer nodig ben. Echter ik sta erop wel gehoord te worden.

Het heeft er veel van weg dat beide liegende rechters door de Utrechtse rechtbank dan wel door hogerhand beschermd worden. Daarop wijzen ook het opzettelijk laten mislukken van essentiële telefoontaps van Kalbfleisch uit Zwitserland, door overschrijding van door de Zwitserse autoriteiten geschonken extra 6 maanden, die nodig waren omdat reeds in het begin een te summier verzoek was ingediend. Ook is het opvallend dat rechter Westenberg's advocaat van HM de Koningin de gelegenheid krijgt 25 getuigen tegen onze voormalige advocaat Smit te horen. Een normale burger krijgt hoogstens 3 getuigen. Waarom Westenberg 8 keer zoveel, terwijl hij niet alleen meineed gepleegd heeft maar bovendien voor tonnen bijgeklust heeft: corruptie en belastingontduiking via een bv'tje op naam van zijn vrouw. Wat te denken van een rechter die dreigend tegen zijn president zegt: "Als jullie dat niet geven (...) dan hang ik ook alles en iedereen op". Kon Westenberg daarom doen en laten wat hij wilde bij de Haagse rechtbank?

Hoe luidt de ambtseed van de Utrechtse rechters? Ik eindig met de wens, nog niet het vertrouwen, dat zij zich daaraan houden.

Crans, 8 november 2012

drs. J. Poot (88), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Wat betekent ambtseed voor rechter Krol? (kopie-advertentie)