Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

15 November 2012

Staat saboteert berechting Kalbfleisch/Westenberg

Advertentie, geplaatst in Trouw van 15-11-2012

Begin dit jaar besloot het OM tot vervolging van oud-rechters Kalbfleisch en Westenberg omdat ze onder ede hadden gelogen over
1. hun vriendschap
2. hun contacten over de Chipsholzaak
Afgelopen vrijdag eiste de Officier van Justitie tot verbazing van vriend en vijand voor de eerste meineed slechts een taakstraf van 240 uur en voor de tweede zelfs vrijspraak. Een klap in het gezicht, niet alleen van Chipshol maar ook van de griffier mw. Van der Togt die de belangenverstrengeling van Kalbfleisch en Westenberg intern heeft gemeld. Steeds meer wordt duidelijk dat Justitie, OM en rechterlijke macht, niet alles op alles zetten om 2 corrupte rechters te veroordelen maar dat juist proberen te voorkomen.

NB. Om aan te tonen niet onder druk van hogerhand te staan, had het OM net zo moeten handelen als rechter Ingelse van het Hof Amsterdam, die Westenberg in 2009 veroordeelde voor liegen onder ede. Deze raadsheer weerlegde zodoende en afdoende onze veronderstelling in een advertentie dat hij beschermheer van Westenberg zou zijn.

Immers het OM besloot allereerst begin dit jaar Kalbfleisch en Westenberg alleen te vervolgen voor meineed en niet voor de strafbare belangenverstrengeling en samenspanning tegen Chipshol, waarvan de klokkenluidster de oud-rechters had beschuldigd. Naar aanleiding van dat vervolgingsbesluit schreef NRC niet voor niets op 4 februari 2012:

“Opvallend is dat de vervolging beperkt wordt tot meineed (...) De aangifte omvatte ook belangenverstrengeling (...) dat heeft het OM dus niet kunnen (willen!, JP) bewijzen. Of nog niet.”

Waarom het OM belangenverstrengeling niet heeft kunnen bewijzen is inmiddels duidelijk:
1. Naar Kalbfleisch werd geen FIOD-onderzoek gedaan.
2. Zijn Haagse vastgoedclubje werd niet onderzocht.
3. Essentiële Zwitserse taps zijn zwart gemaakt in het strafdossier omdat de Zwitsers te laat toestemming is gevraagd deze te mogen gebruiken, terwijl die juist nog een extra termijn hadden geboden.

Geen fouten maar opzet. Damagecontrol van Justitie om een megaclaim van Chipshol “vakkundig” terug te brengen tot hanteerbare proportie. De belangen van de Staat inzake schadeloossteling zijn zo groot dat de Staat tot alles in staat is.

Stap 2 van het OM is nu de vrijspraak die de Officier van Justitie (OvJ) afgelopen vrijdag eiste voor de meineed van Kalbfleisch en Westenberg inzake hun contacten over de Chipsholzaak. Volgens het OM is de klokkenluidster weliswaar “een betrouwbare getuige” maar ontbreekt “verder bewijs” van samenspanning tegen Chipshol.

NB. Terwijl Westenberg zich in een telefoontap erop beroemt: “Kijk, nu hebben ze een slordige € 50 - € 70 miljoen in de knip zitten. Anders zou dat waarschijnlijk in de € 1,5 tot € 2 miljard zijn geweest.”

Het belang van de Staat om die meineed weg te poetsen is evident. De OvJ negeert daarbij willens en wetens niet alleen zijn eigen strafdossier maar ook de recente getuigenverklaring d.d. 18 oktober 2012 van rechter Solco Holtrop, die op 24 oktober jl. aan Kalbfleisch werd voorgehouden. Diens reactie:

“U vraagt mij of ik ooit met andere rechters heb gesproken over zaken van Van Andel in het algemeen en de Chipsholzaak in het bijzonder. De getuige Holtrop heeft in zijn verklaring gezegd dat ik op een gegeven moment tegen hem gezegd zou hebben, dat als er een zaak van komt dat ik die zaak niet kon doen. Het staat mij helemaal niet bij dat ik dat gezegd heb. Dat zou dan een rechter geweest zijn die met mij over die zaak gesproken heeft.” (onderstreping, JP)

Wie spreekt de waarheid?
En wie pleegt er meineed?

Toen Chipshol in 2010 getuigenverhoren opstartte naar aanleiding van de anonieme brief Het recht moet immers zegevieren (2007) was onduidelijk of die tip klopte en wie de tipgever was. Naar aanleiding van onze getuigenverhoren heeft griffier mw. M. van der Togt zich ultimo 2010 gemeld bij voormalig president Hofhuis en bevestigd dat zij de anonieme brief geschreven heeft. Zij is daardoor niet alleen klokkenluidster maar ook kroongetuige in de Chipsholzaak geworden en heeft sindsdien meermaals onder ede de juistheid van de inhoud van haar brief bevestigd. Zowel haar gedrag als haar verklaring zijn geloofwaardig c.q. juist gebleken hetgeen niet gezegd kan worden van Kalbfleisch en Westenberg die volgens meerdere getuigen hebben gelogen, niet één keer maar herhaaldelijk en tot op heden volgehouden.

Dat haar verklaring juist is wordt allereerst bevestigd door haar gedrag. Als haar anonieme brief van 2007 uit de duim was gezogen had ze zich, zeker gezien alle publiciteit (“lariekoek” en “kletskoek” volgens Kalbfleisch en Westenberg) nooit met haar “brisante mededeling” bij Hofhuis gemeld. Ook blijken alle punten uit haar verklaring, die geverifieerd kunnen worden, te kloppen:

1. Kalbfleisch blijkt inderdaad een vriendje van de Van
Andels te zijn en kent de familie al jaren vanuit zijn studententijd en zat in hetzelfde dispuut als Harry en Jan Jonathan van Andel.
2. Kalbfleisch en Westenberg zijn al vriendjes sinds hun tijd bij de rechtbank Haarlem.
3. Ook Boukema blijkt een vriendje en dispuutgenoot te zijn, niet alleen van Kalbfleisch maar ook van J.J. van Andel, bovendien advocaat van zowel Kalbfleisch als Westenberg.

De juistheid van de inhoud van de anonieme brief van mevrouw Van der Togt wordt bovendien bevestigd door mw. Becking, de ex-vrouw van Kalbfleisch die opmerkt: “In de anonieme brief stonden allemaal dingen die ik ook wist, dus ik was bang dat mijn ex-echtgenoot er misschien vanuit zou gaan dat ik die anonieme brief geschreven zou hebben.”

Van der Togt is dus een betrouwbaar gebleken klokkenluidster en kroongetuige in de Chipsholzaak. Kalbfleisch en Westenberg daarentegen zijn leugenaars gebleken:

1. Zij hebben gelogen over hun vriendschapsrelatie en deze opzettelijk gebagatelliseerd teneinde de geloofwaardigheid van de verklaring van Van der Togt aan te tasten. Meerdere getuigen hebben hun nauwe relatie bevestigd waarbij de ex-vrouw van Kalbfleisch zegt: “... want die man (Westenberg, JP) zat altijd bij ons thuis te eten” en zich afvraagt: “Ik begrijp ook niet waarom daarover gelogen wordt.”
2. Kalbfleisch stelt dat hij geen juridische adviezen gaf aan de Van Andels, de getuigen mevrouw Van der Togt en mevrouw Becking beweren het tegendeel.
3. Door het arrest van het Hof d.d. juni 2009 kwam al vast te staan dat Westenberg onder ede had gelogen over het bellen met advocaten. De door hem tegen advocaat Smit aangespannen procedure begon al met een leugen: zijn advocaat Boukema stelde in zijn brief d.d. 27 april 2004 dat de brief met klachten over Westenberg van december 1994 niet gevonden was in het archief en dat president Van Delden zich daarvan ook niets kon herinneren. Westenberg verklaarde echter in het verhoor van 24 oktober jl. die brief direct uit zijn dossier te hebben gehaald voordat hij de procedure begon.

Conclusie
Tegenover de geloofwaardige en door andere getuigen bevestigde verklaringen van mevrouw Van der Togt staan dus leugens en ongeloofwaardige verklaringen van Kalbfleisch en Westenberg.

In het FD van 10 november staat: “Het OM opende de zaak met de zware woorden dat ‘de waarheid de moeder is van de gerechtigheid’. Een leugen onder ede, waarover dan ook, zou een zware aantasting zijn voor waar de rechtsstaat voor staat: gerechtigheid. Opvallend was dat het OM op één onderdeel van de meineedaanklacht niet voldoende bewijs bleek te hebben en daarom op dat punt geen straf kon eisen. Dit was nu net het saillantste deel van de aanklacht, namelijk dat de oud-rechters opzettelijk gelogen zouden hebben over de Chipsholzaak begin jaren negentig.”

De vraag is welke rol het Utrechtse rechtbankcollege onder leiding van rechter Krol speelt bij de damage control van de Staat. Welke consequenties verbindt de rechtbank aan de “zware aantasting” van waar de rechtsstaat voor staat? Het gaat niet om een gewone burger die meineed heeft gepleegd, waarop 6 jaar staat, maar 2 rechters in samenwerking die uiteraard veel zwaarder gestraft moeten worden. Dat ze door de publiciteit al genoeg zijn gestraft is een gotspe. Het woord is aan rechter Krol, hopelijk houdt hij zich aan zijn ambtseed.

Crans, 13 november 2012

drs. J. Poot (88), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

PS. Bijgaande ingezonden brief Klassejustitie van een Trouw-lezer wil ik u niet onthouden:

Klassejustitie
Het Openbaar Ministerie eist geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens meineed tegen de rechters Kalbfleisch en Westenberg, omdat 'verdachten reeds een stortvloed aan negatieve publiciteit te verwerken hebben gekregen', Een rechter bekleedt echter een openbaar ambt. Het plegen van meineed door een rechter is een misdrijf, dat vanzelfsprekend in de publiciteit komt en daarom niet aangegrepen mag worden om deze vef(~achten met een lichtere straf te laten wegkomen. Het zou toch te gek voor woorden zijn dat er voortaan twee soorten strafmaat zijn: één voor de 'gewone burger' en één voor openbare personen, die al 'geleden' hebben aan de publiciteit. Klassejustitie!
Rien Lutmers, Den Haag

‹ Terug naar het overzicht


Staat saboteert berechting Kalbfleisch/Westenberg (kopie-adv.)