Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

13 April 2006

Rob Toornend in dienst van provincie

Rob Toornend, de ‘voorzitter’ van de door de rechtbank Haarlem benoemde schadecommissie die moet berekenen wat Schiphol dient te betalen aan Chipshol inzake de schadeclaim Groenenbergterrein, declareert tot de dag van vandaag werkzaamheden aan de provincie Noord-Holland. Dit blijkt uit antwoorden d.d. 4 april jl. van Gedeputeerde Staten op vragen van SP Statenfractie. Sinds september 2003 adviseert Toornend de provincie inzake een conflict met een betoncentrale die een claim tegen de provincie heeft ingediend. Noord-Holland en Schiphol, beide aandeelhouder in de SADC, spelen samen een hoofdrol in de samenspanning van diverse overheden tegen Chipshol. Eerder bleek al dat het voormalige bureau van Toornend, Toornend & Partners, zowel werkzaamheden verricht voor de luchthaven Schiphol als voor de provincie Noord-Holland.

ANTWOORD GEDEPUTEERDE STATEN OP VRAGEN SP-FRACTIE:

VRAGEN NR. 40

Haarlem, 4 april 2006

Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 10 maart 2006 van het lid van Provinciale Staten, de heer D. Graatsma, de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding
De SP heeft zich altijd grote zorgen gemaakt over de handelwijze van de provincie t.a.v Chipshol. De provincie is veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding, De hoogte van het bedrag wordt door een onafhankelijke commissie vastgesteld. Van deze commissie is de heer R.A. Toornend lid.
In het verleden heeft de heer Toornend zaken gedaan met en voor de provincie, onder andere voor de nieuwbouw van het provinciehuis.

Vragen
1. Doet de heer Toomend nog zaken met de provincie?

2. Geldt dat ook voor het bedrijf Toornend & Partners?

De heer Toornend heeft ook jarenlang zaken gedaan met en voor de luchthaven Schiphol. Hij is eveneens actief voor de gemeente Amsterdam, grootaandeelhouder van de luchthaven. Zijn bedrijf Toornend & Partners doet nog steeds zaken met de luchthaven waarbij miljoenen euro's zijn gemoeid.

3. Bent u van mening dat heer Toornend voldoende onafhankelijk is om in een onafhankelijke commissie zitting te nemen die adviseert in een geschil tussen Schiphol en de provincie? Zo ja, waarom?

4. Indien het antwoord op vraag 3 negatief is, heeft u dan bezwaar aangetekend tegen de benoeming van de heer Toornend? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is er met uw bezwaar gebeurd?

In een persbericht van de provincie van 21 december 2005 staat dat u rekening houdt met een schadebedrag van ongeveer € 900.000. Het conceptrapport van de commissie is echter gedateerd 31 januari 2006.

5. Hoe kan het zijn dat u al in december 2005 van dat bedrag afwist?

6. Is of wordt er met de commissie onderhandeld over de uitkomsten?

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt:

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken inzake de schadeclaim aangaande het Groenenbergterrein. Het is u derhalve bekend dat deze kwestie onder de rechter is.

1. Ja, Toornend verleent al geruime tijd als adviseur diensten aan de provincie. In dit verband is hij ook sinds september 2003 ingeschakeld als adviseur inzake een schadeclaim van een betoncentrale tegen de provincie.

2. Ja, werkzaamheden die Toornend & Partners nog voor de provincie uitvoert, betreffen het beheer en de verhuur van de winkels op de begane grond van ons kantoor Houtplein 33. Voordat de provincie omstreeks 1999 eigenaar van de panden werd, regelde Toornend & Partners dit voor de vorige eigenaren pensioenfonds PGGM en de projectontwikkelaar Jonk de Rooy. Na aankoop van de panden door de provincie is deze situatie voortgezet. Overigens heeft de heer Toomend al vele jaren geen belangen meer in het bedrijf Toornend & Partners.

3. Bedoeld is waarschijnlijk het geschil tussen Chipshol en Schiphol inzake de schadeclaim m.b.t. het opleggen van het bouwverbod op het Groenenbergterrein door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. In deze procedure heeft de Provincie zich destijds gevoegd als belanghebbende partij. Het oordeel over de onafhankelijkheid van de heer Toornend is voorbehouden aan de rechtbank. De rechtbank heeft in haar tussenvonnis van 30 maart 2005 Toornend op eigen initiatief als deskundige benoemd. Hier tegen heeft Chipshol vervolgens bezwaren geuit. Bij brief van 1 augustus 2005 heeft de rechtbank laten weten dat zij in de door Chipshol aangevoerde omstandigheden geen aanleiding zag te twijfelen aan de onafhankelijkheid van Toornend. De rechtbank heeft zich daarbij een eigen oordeel gevonnd over de bezwaren die van de zijde van Chipshol bestonden tegen de benoeming van de heer Toornend als lid van de commissie. De provincie heeft zich op dit punt gerefereerd aan het oordeel van de Rechtbank.

4. Zie ons antwoord onder 3.

5. Het in bedoeld persbericht genoemde bedrag is geen € 0,9 miljoen maar uiteindelijk een bedrag van € 0,8 miljoen en is een berekening van door de provincie ingeschakelde deskundigen omtrent de vertragingsschade die Chipshol mogelijkerwijs van de provincie zou kunnen claimen.

Wij wisten niet eerder van het bedrag genoemd in het concept-rapport van de deskundigencommissie af dan per datum van het uitbrengen van dit concept-rapport. Het bedrag genoemd in het persbericht en het bedrag genoemd in het concept-rapport van de deskundigen-commissie hebben niets met elkaar te maken.

6. Nee, de commissie adviseert uitsluitend aan de rechtbank. De commissie onderhandelt niet. Partijen zijn in staat gesteld om schriftelijk te reageren op het conceptrapport. De schadedeskundigencommissie stelt vervolgens haar definitieve rapport op. Daarna zal de rechtbank Haarlem beslissen over het door Schiphol aan Chipshol te betalen schadeloosstelling.

‹ Terug naar het overzicht