Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

19 June 2007

regering: REGEER (deel 1)

Advertentie, geplaatst in Volkskrant op 20-06-2007, in HD op 21-06-2007.

"Top Schiphol: gewogen en te licht bevonden" was de titel van de voorgaande 2 advertenties, gebaseerd op 7 verschillen tussen de visionaire onderneming Chipshol en het visieloze staatsbedrijf Schiphol. Door de passiviteit van Balkenende I t/m IV kon Schiphol tot op heden ongestoord zijn gang gaan. Balkenende IV moet thans per omgaand het roer omgooien, daarbij geprikkeld door het Parlement.

"VOC mentaliteit eisen en tegelijk succesvolle onderneming kapot laten maken!"

"Benoem ondernemer met charisma als Schiphol-CEO"

"Waarom verzet Staat zich tegen getuigenverhoor rechters?"

7 maatregelen zijn noodzakelijk:
1. Benoeming van een ondernemer met charisma als CEO (geen ambtenaar).
2. Idem van een leidinggevende RvC.
3. Zwaartepunt op belangen van werkgelegenheid, bewoners, belastingbetaler, planologie en van het luchthavenbedrijf (niet van het onroerendgoed bedrijf).
4. Naleving van normen en waarden in de eerste plaats door de regering zelf en dankzij haar voorbeeld door "the man in the street".
5. Vorming van actiegroepen van bewoners etc.
6. Acties Parlement.
7. De stichting van Airport City Badhoevedorp.

1. Aanstelling van een ondernemer met charisma als CEO.
Drie ambtenaren als CEO zijn immers mislukt. De huidige CEO - een ramp voor Schiphol en omgeving - het ergst. In mijn rapport van bijna 20 jaar geleden "Atlanta Airport: voorbeeld voor Schiphol?" heb ik tevens haar CEO George Berry tot voorbeeld gesteld. Als zo'n CEO in Nederland niet te vinden is, dan maar een buitenlander aanstellen. Het inkomen van de huidige CEO is al zo hoog dat dit voor een buitenlander niet te laag zal zijn. Trouwens voor een charismatische directeur is de uitdaging het belangrijkst. Afgezien daarvan is er geen bezwaar tegen een tantième, af te stemmen op zijn performance, gebaseerd op de criteria vermeld in 3. Het is immers de CEO die de luchthaven maakt en breekt.

NB. Tot nu toe hebben Schiphol en V&W, dus de Staat, hun heil gezocht in talloze "deskundigenrapporten" alle met dezelfde conclusie. Schiphol moet groeien, waarmee men bedoelde uitbreiden met steeds meer startbanen en ha. luchthaventerrein. Groeien betekent echter groei in aantal passagiers en werknemers. Daar gaat het om!

2. Een leidinggevende, controlerende RvC is een eerste vereiste.
Haar voornaamste taak is de aanstelling van een bekwame CEO. In dat geval heeft de RvC weinig te doen. De huidige passieve RvC die niet ingrijpt bij een slechte performance van de CEO is levensgevaarlijk. Reeds 4 keer heb ik deze een minnelijke schikking aangeboden. De eerste keer terstond na de veroordeling van Schiphol tot vergoeding van alle schade wegens oplegging van het bouwverbod op ons Groenenbergterrein bij vonnis van 12 januari 2005. De vierde keer nadat de voorzitter van de RvC, de heer Kalff als president-commissaris van Stork onder curatele gesteld is door de Ondernemingskamer. Juist omdat hij geen enkele poging tot regeling van dat conflict deed. Evenmin bij Schiphol: "Zoals u bekend is de zaak die Chipshol en Schiphol verdeeld houdt thans onder de rechter, die volgende maand uitspraak zal doen. Onder deze omstandigheden acht ik het niet gewenst om op dit moment besprekingen over een eventuele schikking te houden." (d.d. 2 februari 2007). Een dooddoener. Immers Schiphol was reeds veroordeeld tot vergoeding van alle schade, alleen de hoogte van de schade-uitkering moest nog vastgesteld worden. Als dat gebeurd is, dan is een minnelijke schikking overbodig.

NB. Opvallend dat de Staat, die de RvC benoemt en kan ontslaan, niets heeft ondernomen: ook de MP, ministers van Justitie en V&W beriepen zich daarbij op "onder de rechter".

3. Zwaartepunt op belangen werkgelegenheid, bewoners, belastingbetaler, planologie en het luchthavenbedrijf, niet op het onroerendgoed bedrijf van de luchthaven. In "Top Schiphol: gewogen en te licht bevonden" heb ik vastgesteld dat momenteel het tegendeel het geval is. Immers uitbreiding van startbanen, het luchthaventerrein en het onroerendgoed bedrijf staan voorop. Niet de start van banen. Een kwaliteitsbedrijf als Fokker is eerst overgenomen, daarna failliet gegaan en verdwenen en KLM moest zich overgeven aan Air France. Belastingbetalers en bewoners zijn benadeeld door aanleg van de Kolderbaan en de laatsten voelen zich bedreigd door de voorgenomen aanleg van de 2e Kaagbaan (de 2e Kolderbaan). De planologie van de Randstad wordt bepaald door Schiphol (geluidszones op 30 duizend ha. verhinderen 1 miljoen woningen voor 3 miljoen woningzoekenden) niet door de Staat.

4. Naleving van normen en waarden in de eerste plaats door Balkenende IV. Welke zijn dit? Het is de hoogste tijd dat Balkenende deze formuleert. Nog steeds onbekend, hoewel sinds 2002 zijn hobby. Ervan uitgaande dat deze betrekking hebben op Waarheid en Recht(spreken), zich aan de regels houden, heb ik in voorgaande advertenties zoals "Rechtbank Haarlem afhankelijk van Schiphol" vastgesteld dat deze rechtbank, dienstbaar aan de luchthaven, zowel haar regels als Recht en Waarheid geschonden heeft, bovendien zich verzet tegen het getuigenverhoor daarover. Tot mijn teleurstelling heb ik moeten vaststellen dat noch de MP noch de minister van Justitie ingrijpen dus deze misstanden sanctioneren en daardoor de hoogst verantwoordelijken zijn voor het in gevaar brengen van onze Rechtstaat. Onlangs kreeg ik van deze bewindslieden kort na elkaar een brief met een beroep op "het is onder de rechter". Als eerste schreef Hirsch Ballin op 22 mei jl. over de vervanging van de 3 ingewerkte rechters, die de luchthaven veroordeeld hadden, door 3 partijdige Schiphol goedgezinde rechters: "Zoals u uit mijn brief van 19 maart 2007 heeft kunnen vernemen, treed ik als minister van Justitie niet in individuele zaken. Ik kan en wil om die reden geen inhoudelijk oordeel geven."

NB. Dat klopt niet. Immers in de affaire Reuchlin heeft deze minister volgens het AD d.d. 4 april 2007 persoonlijk ingegrepen om deze gedupeerde in het bezit te stellen van een half miljoen euro, door de landsadvocaat 20 jaar tegengehouden.

Naar aanleiding van de geheime vervanging, om 5 voor 12 tegen de regels en nota bene tegen de zin van de vervangen voorzitter Mr Monster, heeft Chipshol een getuigenverhoor aangevraagd. De landsadvocaat verzet zich daartegen in opdracht van de Staat dat wil zeggen de minister van Justitie. Welke rechtbank kan er nu bezwaar hebben in het gelijk gesteld te worden en de aanklager Chipshol in het ongelijk? Onderstaande brief uit het FD d.d. 6 juni jl. spreekt voor zich:

"Het in uw krant van maandag 4 juni vermelde verzet van de Staat tegen een getuigenverhoor van de collectief gerouleerde rechters van de behandelende kamer van de rechtbank Haarlem in de zaak Chipshol zegt meer dan de uitkomst van zo'n verhoor kan bieden. Het niet wegnemen van de schijn van niet-onafhankelijkheid moet, ongeacht de inhoud van de zaak, in de eerste plaats spontaan, maar vooral nadat daarom is gevraagd, in het nadeel worden uitgelegd van de rechtbank. De Staat en de rechterlijke macht hebben de plicht ervoor te zorgen dat onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht boven iedere verdenking is verheven. Als de rechtbank niet zelf voor de dag komt met een beter objectief argument voor de onderhavige roulatie, is een diepgaand onderzoek naar de achtergrond van dit opmerkelijk rechterlijk gedrag meer nodig dan een getuigenverhoor. Hier ligt dan ook de delicate taak voor de minister van Justitie te zorgen dat het afdoende argument voor de roulatie wordt genoemd, zodat schijn van deze vermeende rechterlijke misstap wordt weggenomen. We hadden van de Tweede Kamer ten minste één vraag mogen verwachten over deze vermeende aantasting van de rechterlijke onafhankelijkheid. Helaas."
Mr. M.A. Menalda, Beneden Leeuwen.

Kort na de brief van de minister van Justitie kreeg ik van de MP een brief met de dooddoener: "Hierover is echter een zaak onder de rechter...." In zijn antwoordbrief verwoordt de minister van Justitie het standpunt van het Kabinet." Als er iemand is die zich in deze zaak niet op de rechter mag beroepen dan is het de MP: Balkenende zelf is verantwoordelijk voor onze procedures en schadeclaims. Immers als de MP mijn brief van 6 september 2002 niet doorgezonden had naar V&W en mij toen een onderhoud toegestaan had, was dit niet gebeurd. De MP weigert mij dit stelselmatig al meer dan 5 jaar. Ook nu weer "Vanuit dat perspectief kan ik niet voldoen aan uw verzoek om een onderhoud." Ook het verzoek van de huidige directeur van Chipshol wijst de MP bot af met één zinnetje "Ik moet u melden dat de heer Balkenende niet op uw verzoek zal ingaan." Deze had hem per 31 oktober 2006 geschreven "Recent heeft u een aantal uitspraken gedaan die mij als ondernemer aanspreken. Nederland moet meer ambitie tonen stelt u, zie de VOC mentaliteit tijdens de Gouden Eeuw." Hoe bestaat het! Een VOC mentaliteit eisen en tegelijk een succesvolle onderneming kapot laten maken door ambtenaren van een staatsbedrijf!

Schijnheilig schrijft de MP mij: "Het doet mij deugd te vernemen dat Chipshol Holding BV overeenstemming over minnelijke regelingen heeft bereikt met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland." Als hij zich daarover zo verheugt, waarom weigert hij dan net als de wethouder en gedeputeerde zijn verantwoordelijkheid te nemen en beide goede voorbeelden - van overheden lager dan het Rijk - na te volgen? Waarom benadeelt de MP niet alleen Chipshol maar evenzeer Haarlemmermeer en Noord-Holland, die beide van start willen met Airport City Badhoevedorp (en niet te vergeten de bewoners, die de A9 weg willen uit hun dorp). De top moet het voorbeeld geven! Als er iemand daartoe in staat, zo niet verplicht, is dan is het de MP! Even onoprecht is zijn mededeling "Ik vertrouw erop dat u op een geëigend moment een antwoord van of namens de minister zult ontvangen." Bedoeld is van V&W. Welnu dat is zoals verwacht even onbevredigend, natuurlijk ook weer "het is onder de rechter". Enkele passages uit mijn reactie d.d. 6 juni jl.

"Hooggeachte Heer Eurlings... Uw brief aan mij van 31 mei jl. is geen antwoord op mijn brieven aan u van 28 februari, 3 en 7 mei jl. Tegen de regels van het maatschappelijk verkeer laat u deze al maanden liggen en behandelt u mij als een non valeur. Plotseling kreeg ik tegelijkertijd, niet alleen van u maar tevens van Hirsch Ballin en Balkenende, brieven met als dooddoeners "non possumus" en "het is onder de rechter". Immers de rechter heeft reeds bij vonnis van 12 januari 2005 de luchthaven veroordeeld wegens oplegging van het onrechtmatige bouwverbod van 19 februari 2003. Schiphol is derhalve vanaf begin 2003 schadeplichtig. ....

Maar zelfs al zou "onder de rechter" juist zijn - echter onjuist - dan behoort juist de Staat het goede voorbeeld te geven, zijn normen en waarden waar te maken. De Staat mag niet even arrogant als het staatsbedrijf Schiphol lak hebben aan vonnissen. De Staat der Nederlanden heeft normen ernstig geschonden door Haarlemmermeer in 2003 te dwingen een evident onrechtmatig voorbereidingsbesluit af te kondigen met daarbij een vrijwaring van V&W, zelfs uitdrukkelijk Staat der Nederlanden genoemd, wegens schade. Uiteraard is dit recent betwist door de landsadvocaat, dus door de Staat der Nederlanden. De Staat der Nederlanden heeft, zeer ernstig, overhaast, zonder enig onderzoek en volkomen ten onrechte een zeer schadelijk bouwverbod afgekondigd, nooit eerder vertoond. Het is ook weer de Staat der Nederlanden die zich, uiteraard middels haar werktuig de landsadvocaat, hevig verzet heeft tegen het getuigenverhoor wegens plotselinge vervanging van de 3 ingewerkte rechters die Schiphol veroordeeld hadden tot vergoeding van alle schade wegens oplegging van het bouwverbod en die tevens toegestaan hebben een onderzoek naar de bewering van de LVNL dat bebouwing van het Groenenberg-terrein naast de Aalsmeerbaan "desastreuze gevolgen voor de bereik- baarheid van Schiphol zou hebben". Volstrekt onjuist. ....

Helaas weerhoudt u Schiphol ervan dat goede voorbeeld te volgen en stijft u dit in haar policy het conflict te bestendigen. Evenals de arrogante CEO van Schiphol hebt u dus lak aan vonnissen en aan normen en waarden. U stelt binnenkort over de intrekking van het bouwverbod een beslissing te zullen nemen en vindt dat ik de beslissing daarover maar moet afwachten. Dat betekent dat u het "hoor en wederhoor" niet wilt toepassen, .....

Laat Balkenende een voorbeeld nemen aan Sarkozy die de dag na zijn beëdiging het probleem Airbus voortvarend heeft aangepakt zelfs met de tegenpartij gesproken en onderhandeld heeft daarbij 3 van hen als minister in zijn kabinet opnemend. Draai niet langer, 5 jaar is al veel te veel, om de hete brei Schiphol heen. Regering regeer. Is dat teveel gevraagd?"

Wordt vervolgd!

Crans, Suisse, 18 juni 2007

Drs. J. Poot (82) Oprichter Chipshol-Groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


regering: REGEER (deel 1)