Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

24 June 2013

Raad Haarlemmermeer riskeert willens en wetens megaclaim Chipshol

De gemeenteraad van Haarlemmermeer beslist eind juni over de omlegging van de A9. Het tracé is strijdig met een eerder ontwikkelde ‘Beste Variant’. Daarover maakten de gemeente, de Dorpsraad Badhoevedorp en Chipshol afspraken. De gemeente wil die nu schenden. Daardoor sneuvelen plannen van gebiedsontwikkelaar Chipshol voor een airport city bij Badhoevedorp. Chipshol is woedend en zal gemeenteraadsleden, als men willens en wetens afspraken schendt, aansprakelijk stellen voor de megaschade die het bedrijf daardoor lijdt.

De gemeente heeft blijkens haar gedrag inzake de A9-omlegging niets geleerd van de geruchtmakende affaire rond het zogenoemde Groenenberg-terrein. Chipshol probeerde jarenlang om deze bij Schiphol gelegen locatie te ontwikkelen, maar werd daarbij stelselmatig onrechtmatig tegengewerkt door de provincie Noord-Holland en sinds 2002 ook de gemeente Haarlemmermeer. De Haarlemmermeerse gemeenteraad stelde pas jaren later te zijn misleid door het college van burgemeester en wethouders en betuigde in een motie spijt voor dit wangedrag. De gemeente trof daarom in 2007 op kosten van de belastingbetaler een minnelijke regeling met Chipshol waarin zij zich verplichtte voortaan constructieve medewerking aan plannen van Chipshol te verlenen.

Die belofte wordt nu geschonden. Van een constructieve medewerking is geen sprake. Integendeel, de airport city dreigt als gevolg van een foute tracékeuze voor de A9–omlegging te worden getorpedeerd. Al in 1989 werd door de gemeente Haarlemmermeer, Chipshol en de Schiphol Area Development Company, SADC) afgesproken dat bij Badhoevedorp een airport city zou komen. Om die ontwikkeling mogelijk te maken wilde men de A9-omlegging op 1200 meter afstand van Badhoevedorp realiseren. Zodat in het gebied tussen dorp en weg voldoende ruimte overbleef voor de als geluidsbuffer fungerende, deels groene airport city. In 1992 ging de gemeenteraad van Haarlemermeer unaniem akkoord met het bijpassende tracé, dat brede steun kreeg en daarom als ‘Beste Variant’ werd aangemerkt.

De verantwoordelijk wethouder stelt nu aan de gemeenteraad voor die variant te schrappen en wil – zonder enige planologische onderbouwing – een A9-tracé aanleggen op slechts 600 meter van Badhoevedorp. Met alle funeste gevolgen van dien voor Chipshol en bewoners aan de zuidkant van het dorp. De door de gemeente beloofde afname van geluidshinder en vervuiling wordt niet meer gerealiseerd. Er zal eerder sprake zijn van een toename. En van het samenhangend ontwikkelen van de airport city komt door een versnippering van het gebied niets terecht. Overigens zal de omlegging van de A9 grotendeels op te onteigenen grond van Chipshol moeten worden gerealiseerd. De grondposities van Schiphol Real Estate (SRE, het vastgoedbedrijf van de luchthaven) blijven dankzij een met chirurgische precisie uitgekiende tracékeuze volledig buiten schot. Een gedegen financiële onderbouwing van de nu door de verantwoordelijk wethouder voorgestelde variant wordt niet gegeven. Dit aspect wordt alleen in beslotenheid besproken en kan derhalve niet in het openbaar worden getoetst.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer moet eind deze maand over de zaak beslissen. Volgens Chipshol dreigt die (zoals ook in 2002 gebeurde) in meerderheid - net als het college van burgemeester en wethouders – een onrechtmatig en schadelijk besluit te gaan nemen dat zal leiden tot een miljardenclaim.

Directeur Peter Poot is woedend: "De raad is door ons uitvoerig geïnformeerd en weet van de hoed en de rand. Als raadsleden desondanks willens en wetens kiezen voor het schenden van de afspraken, zijn zij verantwoordelijk voor wanbeleid en staat het ons vrij daar met alle middelen tegenin te gaan. Dat heeft – in tegenstelling tot wat de burgemeester van Haarlemmermeer recent beweerde – niets te maken met ontoelaatbare druk of het beïnvloeden van het democratisch proces. Dat is een lachwekkend verwijt. Nota bene van een burgemeester wiens gemeente in de zaak Groenenberg jegens Chipshol op kosten van de belastingbetaler al eens een forse schadevergoeding moest betalen na een onrechtmatig besluit van de raad. Wat wij doen, is voor de laatste keer waarschuwen tegen de enorm schadelijke gevolgen van een onrechtmatig A9-besluit. Het is onacceptabel dat de belastingbetaler straks wéér opdraait voor het wanbeleid van een door raadsleden gesteund college."

‹ Terug naar het overzicht