Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

16 November 2011

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 16 november 2011

Op 10 november jl. verloor de provincie Noord-Holland een door haar aangespannen belangrijk kort geding van Chipshol waardoor de aanleg van de N201, een prestigeproject van ooit ƒ 800 miljoen en inmiddels € 800 miljoen, jaren vertraagd dreigt te worden. Gedeputeerde mevrouw Post heb ik nog zo gewaarschuwd: “de provincie heeft reeds 6 keer van Chipshol verloren, waarvan 3 bij de Raad van State, wilt u straks voor de 7e keer verliezen?”

Dit voorspelde ik deze nieuwe Gedeputeerde na ons kennismakingsbezoek op 1 oktober 2009, dus reeds 2 jaar geleden. Zij weigerde nl. de Boerenlandvariant - nota bene opgenomen in het streekplan - te realiseren en koos een voor Chipshol uitermate nadelig tracé dat bovendien voor verkeersstagnatie op de Fokkerweg zou zorgen. Dat was en is in flagrante strijd met het contract tussen de Provincie en Chipshol d.d. 15 februari 2007 van in totaal 8 pagina’s. Ik citeer daaruit artikel 2.2.2.: “in verband met de voortgang van de n201, en het (van rijksbesluitvorming afhankelijk) tijdstip van besluitvorming van de parallelle Kaagbaan, kiest de Provincie ervoor vast te houden aan het voorkeurstracé van de n201. de Provincie zet erop in dat op dit tracé een relatief goedkope weg wordt aangelegd (zonder kunstwerken) die op het moment van aanleg van de parallelle Kaagbaan verlegd kan worden.”

NB. Desondanks besloot Gedeputeerde Staten, zonder enig overleg met Chipshol en dwars door ons bedrijvenpark, een palenweg aan te leggen, met veel moeite door Chipshol verhinderd, daarmede de provincie een besparing van € 30 miljoen bezorgend! Dus GS is zowel onbetrouwbaar als ondeskundig!

Voorts artikel 9: ”bij arrest van 15 december 2005 heeft het Gerechtshof te Amsterdam geoordeeld dat de Provincie kort gezegd aansprakelijk is voor vertragingsschade aan de zijde van Chipshol.” Waarschijnlijk is de onervaren Gedeputeerde misleid middels de landsadvocaat mr. Besselink die, heel merkwaardig en ongebruikelijk, onaangekondigd bij het kennismakingsbezoek aanwezig was. Maar het blijft contractbreuk!

NB. Dat de landsadvocaat wel vaker geen eerlijke zuivere rechtsgang nastreeft staat vast ook in andere zaken. Zo heeft Chipshol bij de getuigenverhoren inzake de Haarlemse rechterswissel ervaren dat Houtzagers 2 griffiers van de Rechtbank Haarlem voorgeprogrammeerd heeft. Tijdens hun getuigenverhoren bij het Hof Amsterdam zei griffier Zwart - gevraagd naar wat de getuigen gezegd hadden - automatisch: “ik kan het mij niet herinneren“. Griffier Luikinga had er meer moeite mee, zocht naar woorden en werd aan het eind beloond met een goedkeurende glimlach van Houtzagers. Zijn reputatie was eerder reeds aangetast wegens zijn rapport over de Catshuisbrand. Bovendien is de landsadvocaat in doofpotaffaires, waaronder de zaak Chipshol, een dure klant voor de belastingbetaler. Volgens RTL-nieuws is reeds € 28 miljoen in rekening gebracht. Een ander onderzoek van RTL naar foute rechters stelt vast dat deze niet ontslagen, zelfs niet gestraft zijn. Uit mijn eigen onderzoek blijkt dat 6 foute rechters zelfs bevorderd zijn (Doodzonde tegen de Rechtsstaat pag. 256).

Twee jaar heeft deze kwade genius de tijd gehad om zijn boze opzet uit te werken. De provincie eiste in kort geding op 28 oktober jl. dat de Chipshol-percelen benodigd voor de aanleg van de N201 aan haar ter beschikking werden gesteld. Op 10 november jl. velde rechter mevrouw mr. E. Jochem het vonnis:

“5. de beslissing
De voorzieningenrechter

5.1 weigert de gevraagde voorziening,

5.2 veroordeelt de Provincie in de proceskosten, aan de zijde van Chipshol tot op heden begroot op € 1.376,00,

5.3 verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
dit vonnis is gewezen door mr. e Jochem en in het openbaar uitgesproken op 10 november 2011.”
Dit vonnis heeft fatale gevolgen, zowel jarenlange vertraging van de N201 als miljoenen verliezen.

Ik citeer hiertoe het Haarlems Dagblad van 12 november jl. met als kop Omlegging N201 bij Schiphol jaren vertraagd. “Pas over 2 jaar en 7 maanden kunnen de graafmachines die nu al van 2 kanten oprukken, hier aan de slag. dat terwijl de opening van de hele omlegging van de n201 voor begin 2013 in de planning staat.”

Uiteraard zal de Provincie trachten Chipshol de schuld te geven. De harde werkelijkheid is echter dat Noord-Holland reeds vanaf de oprichting van de Chipsholgroep op 31 oktober 1986 (25 jaar geleden!) mij heeft tegengewerkt. “Poot maak ik kapot”, zei Commissaris der Koningin Roel de Wit. (Doodzonde tegen de rechtsstaat pag. 34)

In mijn laatste waarschuwing d.d. 27 oktober jl. via de advertentie Gedeputeerde Staten Noord-Holland onbetrouwbaar en onbekwaam? stond: “nB. tot op heden hebben wij nog geen claim wegens vertragingsschade ingediend.”

Dit betrof met name onze Airport City Badhoevedorp. In genoemd contract met de provincie staat onder 22:

“de Provincie is bereid een provinciaal project voor de driehoek A4-A5-A9 in te stellen zoals bedoeld in sectie 4.1 van deze overeenkomst”

Zoals eerder door mij aangegeven heeft het Hof Amsterdam (contract punt 9) haar arrest van 15 december 2005 de provincie aansprakelijk gesteld voor 2 jaar vertraging van ons Groenenberg-terrein. Nu de provincie wederom contractbreuk heeft gepleegd, wil Chipshol de provincie ook aanspreken voor alle schade die een gevolg is van 20 jaar vertraging van onze Airport City Badhoevedorp (driehoek A4-A5-A9).

Tot mijn spijt is thans eveneens de gemeente Haarlemmermeer aansprakelijk. Weliswaar was er aanvankelijk een goede verstandhouding met de gemeente, die er vanaf gekomen is met een schadevergoeding van slechts € 1 miljoen, een fractie van de werkelijke schade. Chipshol was daartoe bereid omdat de gemeente beloofde voortaan constructief planologisch mee te werken.

NB. Als de werkelijke schade vergoed had moeten worden, waren zowel de gemeente als provincie failliet gegaan maar tot voor kort was het Chipshol niet om geld maar om excellente planologie en gebiedsontwikkeling met meer dan de helft groen en water, ondergronds parkeren te doen.
Helaas gaat het College er echter vanuit dat dit de zin van Schiphol moet doen.

Over onze policy laat ik tenslotte de toespraak van de directeur van Chipshol op 10 november jl. voor de gemeenteraad volgen. Die toespraak begint met het persbericht over de minnelijke regeling die Chipshol en de gemeente in 2007 troffen:

QUOTE

Geachte leden van de Raad,

“Chipshol en het College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer hebben een minnelijke regeling getroffen over hun geschil met betrekking tot het in november 2002 genomen voorbereidingsbesluit Groenenberg-terrein. naar aanleiding van dat besluit had Chipshol de gemeente op 15 december 2005 verzocht aansprakelijkheid te erkennen voor vertragingsschade bij de ontwikkeling van het Groenenberg-terrein. Aangezien de gemeenteraad op 13 januari 2005 een motie heeft aangenomen waarbij aan Chipshol spijt werd betuigd dat hij eind 2002 een verkeerd besluit had genomen over het voorbereidingsbesluit en de raad in een raadssessie van 27 april 2006 de wens heeft uitgesproken dat wordt geprobeerd met Chipshol tot een regeling te komen, zijn partijen bij elkaar te rade gegaan.

Dit heeft geleid tot een minnelijke schikking op 10 januari 2007. de gemeente is bereid - naast het bieden van financiele compensatie - op constructieve wijze planologische medewerking te verlenen indien Chipshol nieuwe plannen kan ontwikkelen voor het Groenenberg-terrein. Ook zal de gemeente op constructieve wijze planologische medewerking verlenen voor de ontwikkelingsplannen die door Chipshol bij de gemeente worden ingediend voor het Chipshol Park fase ii (het zgn. Pruissen ii terrein).”

Tot zover het op 11 januari 2007 naar buiten gebrachte persbericht (bijlage 1). Chipshol was indertijd bereid akkoord te gaan met een beperkte schadevergoeding van slechts € 1 miljoen omdat de gemeente zich verplichtte tot planologische medewerking bij het Groenenberg-terrein en Pruissen II. Aanvankelijk verkreeg Chipshol inderdaad medewerking, zo verzette de gemeente zich tegen de rampzalige Palenweg en verleende in 2009 ontheffingen voor bouwvergunningen Groenenberg-terrein. Daarna begon de medewerking echter te haperen.

Na bestudering van het voorliggende bestemmingsplan Schiphol waarin geen rekening is gehouden met de door Chipshol ingediende zienswijzen moet ik concluderen dat hier van constructieve planologische medewerking geen sprake is, integendeel. De gemeente handelt daarmee in strijd met de in 2007 gesloten overeenkomst. Terwijl in 2002 de ontwikkeling van het Groenenberg-terrein verhinderd werd door een verkeerd voorbereidingsbesluit van uw gemeente en een ongehoord onterecht bouwverbod wordt nu de reservering van de volstrekt overbodige 2e Kaagbaan gebruikt om zowel de ontwikkeling van het Groenenberg-terrein als de ontwikkeling van Pruissen II onmogelijk te maken (bijlage 2). De gemeente laat zich opnieuw voor het karretje van Schiphol Real Estate spannen. Dat blijkt ook overduidelijk uit de volgende reactie van de gemeente op onze zienswijzen (volgvel 29).

Ik citeer:
“Uitbreiding van logistiek moet elders plaatsvinden. Amsterdam Connecting trade en Schiphol Logistics Parcs zijn hiervoor geschikte locaties.”

Niet aan Chipshol maar aan SRE wordt dus planologische medewerking gegeven. Dat geldt ook voor de uitbreiding van Schiphol’s Cargo World, gelegen tussen de Kaagbaan en de zgn. Folkstoneweg. Dat Chipshol zelfs daar geen medewerking maar tegenwerking moet ervaren blijkt uit de overlegde kaart
(bijlage 3): overal zijn bedrijfsruimten voorzien behalve op het Chipshol-eigendom ten oosten van de Folkstoneweg, daarop (groen) is geen enkele bebouwing voorzien, wel op de ernaast gelegen SRE-gronden (paars). Hoe is het mogelijk!

Chipshol is 25 jaar geleden opgericht door mijn vader met als doel in uw gemeente aantrekkelijke woon- en werklocaties te ontwikkelen. Daarvoor had hij met Eurowoningen in 10 jaar tijd 23.000 woningen gerealiseerd o.a. de bekroonde Parkstad Leusden, waar hij nog voor ieder jubileum persoonlijk wordt uitgenodigd door de enthousiaste bewoners, en skistation Valmorel, door de Franse overheid uitgekozen als voorbeeldproject.

In 25 jaar Chipshol is het echter gebleven bij slechts één business park, Chipshol Park Rijk, door vriend en vijand geroemd, met meer dan 50% landscaping en consequent half verdiept parkeren van auto’s onder de gebouwen. Uniek in de wereld! Van de overige gebiedsontwikkelingen zoals Groenenberg-terein, Pruissen II en verreweg het belangrijkst de Airport City Badhoevedorp-Zuid met peoplemover Taxi 2000 is niets terecht gekomen. Waarom niet? Door de stelselmatige, onrechtmatige tegenwerking van staatsbedrijf Schiphol, in samenspanning met overheden. Zie o.a. bijgaand via WOB verkregen document “Operatie Groenenberg- terrein” (bijlage 4). Leden van de Raad, maak niet dezelfde fout als bij het voorbereidingsbesluit 2002. De 2e Kaagbaan is sinds 2008 niet meer opgenomen in het streekplan en er is geen AMVB, die is al 3 jaar uitgesteld. Indien u desondanks onverplicht in bestemmingsplannen rekening houdt met die overbodige baan bent u aansprakelijk voor schadeclaims, niet Schiphol en de Staat!

Waar kiest u dus voor?
A Dat Chipshol schadeclaims in moet dienen tegen de gemeente wegens verhinderen Groenenberg-terrein en Pruissen II, een schade die in de honderden miljoenen euro’s loopt, die uw gemeente niet kan betalen?

B Of dat u een bestemmingsplan Schiphol en binnenkort Schiphol-Rijk vaststelt waarin geen rekening gehouden wordt met reservering van de overbodige 2e Kaagbaan en daadwerkelijk planologisch wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van Chipshol’s Groenenberg- en Pruissen II-terrein?

Gemeente maak niet dezelfde fout als de provincie die gekozen heeft voor procederen en nu voor de 7e keer (recidive) heeft verloren en bespaar u vele miljoenen door overeenkomsten na te komen.

UNQUOTE

Crans, 16 november 2011

drs. J. Poot (13/08/1924),
oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht