Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

19 January 2009

"Duivels plan van Schiphol"

Advertentie, geplaatst in NRC en Haarlems Dagblad op 19-01-2009

Duivels plan? Zo betitelt staatsraad W. van den Brink het EEN-TWEETJE SCHIPHOL EN MINISTERIE, kop van het artikel van Adrie van der Wel in het Witte Weekblad van 23.12.08.

INTEGERE DAPPERE RECHTERS
Waarover ging het in de zitting van de Raad van State d.d. 18.12.08? Over het bouwverbod op ons Groenenbergterrein, nl. over de opheffing daarvan. Citaat: "Rechter W. van den Brink bleek zeer verbaasd over de rol van het ministerie. Die weigerde aanvankelijk het bouwverbod in te trekken, maar deed dit later toch. Dat leverde de woordvoerster van het ministerie het verwijt van rechter Van den Brink op mee te werken aan een duivels plan van Schiphol. De indruk dat er hier sprake is van een-tweetje tussen Schiphol en het ministerie kon door de woordvoerster niet worden weggenomen."

N.B. Chipshol-advocaat Mr Van Schie die een verslag van deze zitting gemaakt heeft, bevestigt een en ander desgewenst onder ede.

Dus een gewonnen rechtszaak voor Chipshol? Dat is de vraag. Daarbij verwijs ik naar even duidelijke negatieve uitspraken van rechter A.C. Monster over de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), daardoor vervangen en aan de kant gezet waarna Chipshol steeds verder in de hoek werd gedrukt. Daarop kom ik nog terug. Vooraf een weergave in fasen van het treurspel bouwverbod. Reeds vanaf de oplegging een duivels complot.

Fase 1
a. Onmiddellijk nadat de Raad van State op 04.09.02 bebouwing van het Groenenbergterrein heeft goedgekeurd, komt de vastgoedpoot van Schiphol, SRE, in actie: "SRE onderzoekt nu de juridische mogelijkheden om bebouwing van het zogenaamde Groenenberg-terrein te voorkomen", aldus het via de WOB verkregen vertrouwelijke verslag d.d. 29.10.02.
b. Directeur Kroese van de LVNL stelt in zijn brief aan de staatssecretaris van V&W d.d. 29.11.02 dat "bebouwing van het Groenenbergterrein naast de Aalsmeerbaan desastreuze gevolgen voor de bereikbaarheid van Schiphol" zal hebben.
c. CEO Cerfontaine van Schiphol, aangemaand tot spoed door staatssecretaris Schultz van Haegen dient op 16.01.03 bij V&W zijn verzoek tot oplegging van het bouwverbod in.
d. Op het nippertje nl. op 19.02.03, één dag later was dit niet meer mogelijk geweest, kondigt V&W dit bouwverbod af.

N.B. Het voorkeursscenario van Schiphol c.s., het verhinderen van bebouwing via een voorbereidingsbesluit van de gemeente, was eerder jammerlijk mislukt. De staatssecretaris had met financiële garantie van V&W dit besluit bij Haarlemmermeer doorgedrukt. De opzet was deze gemeente voor de schade te laten opdraaien. Op het laatste moment heeft deze haar fatale besluit ingetrokken. Alle drie samenzweerders zijn inmiddels van het toneel verdwenen. Echter de actor intellectualis van dit duivelse complot, Prof Koeman, de gewetenloze Stibbe-advocaat van Schiphol, trekt nog steeds aan de touwtjes!

Fase 2
e. Rechter A.C. Monster c.s. veroordeelt bij vonnis van 12.01.05 de luchthaven tot vergoeding van alle schade wegens oplegging van het bouwverbod.
f. Dientengevolge verzoekt de luchthaven aan V&W snel om opheffing van het bouwverbod!!!
g. In de comparitie over onze schadeclaim van € 67 miljoen tegen de LVNL op
18.09.06 stelt rechter Monster volgens het Haarlems Dagblad d.d. 19.09.06 "dat hij aan de ene kant maar moeilijk kan geloven dat er boeven bij de overheid zitten maar dat hij zich aan de andere kant goed kan voorstellen dat Chipshol zich ontiegelijk voelt tegengewerkt". Bovendien (niet in het HD) dat als het waar is wat Chipshol tegen de LVNL aanvoert "de rapen gaar zijn". Dit werd hem fataal, evenals Chipshol.
h. Omstreeks de jaarwisseling, kort voor Kerstmis 2006 wordt rechter Monster tezamen met zijn 2 collegae afgehaald van het slotpleidooi op 15.01.07 waarin de omvang van de schade zou worden bepaald. Deze civiele integere rechter wordt gedegradeerd tot strafrechter. Daarentegen wordt Mr F. Bakker, president van de rechtbank Haarlem, tot president van Den Haag gepromoveerd.

N.B. Met de overwinningen van Chipshol was het afgelopen. Tussen 2000 en 2007, dus in 7 jaar, had Chipshol drie keer bij de Raad van State, 2 keer bij het Gerechtshof Amsterdam en 2 keer bij de Rechtbank Haarlem gewonnen. Na vervanging van alle 3 rechters, "toeval" volgens de president van Haarlem, maar nog nooit vertoond in Nederland, verloor Chipshol in sneltreinvaart in 2007 alle 7 procedures bij de Rechtbanken van Haarlem en 's-Gravenhage. Toeval?

PARTIJDIGE NIET INTEGERE RECHTERS

Fase 3
i. Rechter Ruitinga neemt het roer over van rechter Monster in het slotpleidooi van 15.01.07 over het schadebedrag. Arrogant desavoueert Ruitinga zijn voorganger met zijn opmerking dat er een "frisse kijk" nodig was, hoewel niet gehinderd door kennis van zaken. Terwijl rechter Monster zich 4 jaar in deze ingewikkelde en ingrijpende materie verdiept had. Zijn vonnis van 04.04.07 baseert Ruitinga op een schaderapport van Ir Toornend, hoewel het Gerechtshof Amsterdam deze rechtbankdeskundige als partijdig niet acceptabel gekwalificeerd heeft. Diens schadebedrag, slechts € 17 miljoen, was € 80 miljoen lager dan onze schadeclaim. Dit ridicule schadebedrag heeft deze rechter zelfs met 10% gekort. Inclusief rente tot € 19 miljoen! Bovendien werd betaling van de € 19 miljoen door hem op 13.06.07 afhankelijk gemaakt van een bankgarantie van € 21,5 miljoen aan Schiphol. Per saldo gingen we dus niet € 19 miljoen vooruit maar € 2,5 miljoen achteruit. j. Het wordt nog veel erger want op 28.06.07 komt het EEN-TWEETJE Schiphol-V&W, Eurlings heft het bouwverbod op. Daarmee stelt hij Schiphol in de gelegenheid een "fake-claim" tegen Chipshol in te dienen en op de dag dat de € 19 miljoen betaald wordt direct daarop beslag te leggen, bovendien op het gehele Groenenbergterrein. Collegae van Ruitinga handhaven ondanks onze bezwaren de beslagen op 31.08.07. Tenslotte leidde de opheffing van het bouwverbod ertoe dat boer Groenenberg door Schiphol hoofdelijk aansprakelijk gesteld werd voor € 20,5 miljoen. Tezamen met Ruitinga waren alle nieuwe rechters Schiphol dus zeer terwille, door te trachten ons via liquiditeitsverkrapping en beslagleggingen financieel kapot te maken. Tevergeefs.
k. Dit geldt eveneens voor rechter Mr Th.S. Röell als voorzitter van de Wrakingskamer. Chipshol had daar een procedure aangespannen tegen de benoeming van rechter Ruitinga. In mijn voorafgaande advertentie WIE STOUT IS KRIJGT LEKKERS, WIE ZOET IS DE ROE van 01.12.08 ben ik daarop reeds ingegaan. Zie zijn opmerkingen. "Ik begrijp dat uw cliënt denkt dat een hogere macht sturing heeft gegeven aan de vervanging van de desbetreffende rechters". Echter mijns inziens betreft dit een lagere macht uit de afgrond. Overigens waarom was Koeman op de zitting aanwezig, zelfs als woordvoerder van de rechtbank? Niet alleen heeft deze Schiphol-advocaat de vervanging van Monster c.s. verdedigd, maar bovendien tegen diens terugkeer bezwaar gemaakt. Met succes. Dus ook een één-tweetje, een duivels plan.

N.B. Een fluitje van een cent, Koeman was in Haarlem met 4 Stibbe-collegae als plaatvervangend rechter, kind aan huis.

l. Dankzij deze medewerking is het geen wonder dat Schiphol haar eisen steeds verder opschroeft. Het is van de gekke dat de luchthaven thans stelt dat dankzij het bouwverbod het Groenenbergterrein na opheffing sterk in waarde gestegen is. Terwijl geen sprake is van waardestijging, aangezien ondanks de opheffing van het bouwverbod het nog steeds niet toegestaan is dat het Groenenbergterrein bebouwd wordt en minister Eurlings zelfs nieuwe hinderpalen opgericht heeft. Dat betreft o.a. de reservering van de 2e Kaagbaan tot na 2020 en omvangrijke veiligheidszones. Nog erger: Schiphol's claim deze fictieve waardestijging af te trekken van de schade-uitkering aan Chipshol van € 19 miljoen. Onvoorstelbaar. Zoals in genoemde advertentie uiteengezet, is Chipshol ondanks de gewonnen schadeclaim € 14 miljoen armer geworden, kan bovendien niet over de € 19 miljoen beschikken door de bankgarantie en beslagleggingen. Als rechter Röell - uitspraak 28 januari a.s. - ten gunste van Schiphol beslist zal Chipshol een waardestijging die er helemaal niet is aan Schiphol moeten uitkeren.
m. Niet alleen de minister van V&W zit in dit duivels complot, ook de minister van Justitie. Zo heeft Hirsch Ballin 1. de vervanging van 3 rechters door Haarlem niet alleen goedgekeurd, maar 2. president Bakker daarvoor beloond 3. zich bovendien verzet tegen het getuigenverhoor over de vervanging via zijn landsadvocaat. Zowel de rechtbank als het Gerechtshof 's-Gravenhage hebben dit nl. afgewezen, zogenaamd omdat Chipshol daarbij geen belang zou hebben. Wie dan wel?

BELGIE: RECHTERLIJKE MACHT ALS VOORBEELD!
In België is vervanging van 3 rechters, of zelfs maar 1 rechter, niet toegestaan, nl. doodzonde in de rechtsstaat. Na een mislukte poging om 1 rechter te vervangen moest eerst de verantwoordelijk Minister van Justitie aftreden, daarna de gehele regering. Aan de orde was een poging om de verkoop van Fortis aan BNP Paribas door te drukken: een miljardentransactie. Een ongunstig arrest maakte dit onmogelijk.
De druk van de Staat om de verkoop door te drukken bestond uit 3 acties:
1. Een ander beter arrest te wijzen. Mislukt.
2. Het arrest te vertragen, zodat daarvóór de verkoop aan BNP Paribas afgewikkeld zou zijn als voldongen feit.
3. Toen ook dat mislukte, getracht de rechters te vervangen, waardoor een gunstig arrest.

N.B. De rechterlijke macht heeft voet bij stuk gehouden met name de hoogste
rechter in het land, Ghislain Londers. Bravo.

Vooral de NRC en het FD hebben aan het Belgische schandaal grote aandacht besteed. De laatste krant met zelfs twee artikelen op één dag met schreeuwende koppen als CRISIS MAAKT VAN PREMIER LETERME TOCH GEEN REDDER DES VADERLANDS en YVES LETERME STORT BELGIE IN POLITIEKE CRISIS. De NRC doet daarvoor niet onder, met POLITIEKE CHAOS IN BELGIE IS NU COMPLEET van 20.12. In het hoofdartikel POLITIEKE KREDIETCRISIS staat "De rechters beslisten anders dan de regering wilde." Tevens "Aan de orde is namelijk niets meer of minder dan de scheiding der machten." Alleen in België, niet in Nederland? Zijn hier de wetgevende, de uitvoerende en rechterlijke machten, evenals in België daadwerkelijk gescheiden?

N.B. Opmerkelijk is dat de Nederlandse topbladen wel veel schrijven over een Belgisch regeringsschandaal maar niet positief over de correcte houding van haar rechterlijke macht. Even opvallend is dat NRC, FD en Volkskrant een ingezonden stuk hierover van Chipshol geweigerd hebben te publiceren. Het Haarlems Dagblad heeft dit wel gepubliceerd per 27.12.2008. In "Juliana en Bernhard" heeft Cees Fasseur opgemerkt dat de Nederlandse pers door de Staat gemuilkorfd is. Hoe dan ook, mij is bekend dat Cerfontaine vergezeld door Luyten, hoofd afdeling Voorlichting van het staatsbedrijf Schiphol, de hoofdredacteur Broertjes van de Volkskrant bezocht heeft met het dringende verzoek geen positieve artikelen over Chipshol noch negatieve over Schiphol in zijn dagblad op te nemen. Uiteraard werd daaraan voldaan. Wel bleek de Volkskrant bereid 20 advertenties inzake Grondoorlog op te nemen die haar zeker € 400.000 opgeleverd hebben. Zelfs de NRC heeft per 06.06.08 een paginagrote advertentie over mijn tuchtklacht tegen Schipholadvocaat Koeman gepubliceerd. Sinds de komst van de nieuwe directeur Kuyf (volgens Adformatie vriend van Luyten), was het in het FD –in het bezit van Sijthof– afgelopen met publicaties over Schiphol. Als dank kreeg het Schiphol jaarbericht van de luchthaven de Sijthofprijs, ondanks onwaarheden daarin o.a. dat Schiphol maker van Airportcities is.

GEDRAG BALKENENDE

Kan dit duivelse complot, waarbij zowel de Minister van Justitie als die van V&W een belangrijk aandeel hebben, goedkeuring van de Minister President wegdragen? Te oordelen naar zijn artikel HET BEDREIGDE RECHTSGEVOEL in Trouw van 26.05.2000 zou dit niet waar mogen zijn, blijkens mijn volgende citaten:

1. "Wanneer de burger begint te twijfelen aan de kwaliteit van de rechtsstaat, is er iets mis. Hier past slechts één remedie: de uitvoerende, de rechtsprekende en de wetgevende macht dienen het belang van 'integriteit' op te waarderen. Juristen, let op uw zaak!" ...
2. "De integriteit van degenen die op welke manier dan ook bij een van de drie machten betrokken zijn, is doorslaggevend voor de wijze waarop mensen de kwaliteit van de rechtsstaat ervaren. Niets is voor de rechtsstaat fnuikender dan wanneer burgers onmacht ervaren in hun rechtsgevoel." ...
3. "Wil de rechtsstaat ook in de toekomst gezagvol kunnen opereren, dan zullen de plaats en betekenis van integriteit daarbij van doorslaggevend belang moeten zijn." ...
4. "In zaken als deze kunnen de ingrediënten worden gevonden voor de aantasting van het rechtsgevoel van burgers: nodeloos rekken van procedures met uiteraard alle kosten van dien, traagheid van procedures in het algemeen, het verrichten van handelingen die niet in het belang van de cliënt zijn, het anders of onvolledig voorstellen van zaken aan de rechter, vertragingstactieken." ...
5. "Opvallend was de stelling van de premier dat hij geen kennis draagt en wilde dragen van het accountantsrapport, maar dat zijn secretaris-generaal er wel van op de hoogte was. Vanuit de ministeriële verantwoordelijkheid is dit een merkwaardige situatie; de minister-president kan immers worden bevraagd op wat zijn ambtenaren weten." ...

Onderschrift: "Prof. Mr Dr J.P. Balkenende is Tweede Kamerlid voor het CDA en voorzitter van de Christen Juristen Vereniging. Bovenstaande tekst is een ingekorte versie van de jaarrede die hij vandaag houdt."

Slechts een kort commentaar op 4 en 5. Vertragen is nu juist het kenmerk van het staatsbedrijf Schiphol, zoals uit de punten a t/m m overduidelijk blijkt. Daaraan werkt Balkenende als Minister President van harte mede, door met zijn 2 ministers te stellen "het is onder de rechter" in hun brieven van juni 2007. Daarenboven door zijn verweer niets tegen het staatsbedrijf, voor 76% in het bezit van de Staat (22% Amsterdam, 2% Rotterdam) te kunnen ondernemen: onjuist! Chipshol procedeert nl. niet tegen een particuliere onderneming, maar tegen een staatsbedrijf dus de Staat. Zijn kritiek in 5 op de toenmalige premier slaat op hem zelf terug. In België moest eerst de Minister van Justitie daarna de regering voor "doodzonden" aftreden. Ook bij Chipshol gaat het niet om tiental- len miljoenen inzake het bouwverbod Groenenbergterrein, maar om miljarden schade wegens uitschakeling al vanaf 1995 van de enige concurrent van staatsbedrijf Schiphol die toen reeds 600 ha. bezat op strategische posities, door machinaties teruggebracht tot 150 ha. Schiphol bezat toen geen meter, thans 250 ha. Alleen wat grondresultaat betreft is onze schade reeds € 4,5 miljard. Dat is te wijten vooral aan het bizarre vonnis Westenberg van 03.05.96, pas in 1999 en 2000 in hoger beroep definitief vernietigd. Ook Coopers, accountant luchthaven, heeft daarin een overwegend negatieve rol gespeeld. Zijn voorzitter Van Luyk, die daarvoor 2 keer ook in hoger beroep is getuchtigd, is opgevolgd door Nijhuis, thans CEO Schiphol, die mijn zoon en mij "een stelletje criminelen" genoemd heeft. De omgekeerde wereld! Ondanks miljarden schade heeft Chipshol de strijdbijl willen begraven, tot op heden stelselmatig afgewezen. Mijn Final Call waarin wederom samenwerking aangeboden is, heeft geen positieve uitwerking, zodat Chipshol tot het bittere einde recht en schade- loosstelling zal moeten zoeken. Desnoods door internationale actie en het Europese Hof. Althans als de volksvertegenwoordiging tegen het nationale belang wat betreft werkgelegenheid, welzijn bewoners en vernieling Randstad daarin blijft berusten. Balkenende dient zich niet alleen over Irak, maar tevens over Schiphol/Chipshol te verantwoorden.

Crans, 15 januari 2009
Drs. J. Poot (84)
Oprichter Chipshol-Groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Duivels plan van Schiphol