Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

27 January 2012

DUIVELS PLAN SCHIPHOL EN STAAT
Rechtspraak in vrije val

Advertentie, geplaatst in Trouw d.d. 30-01-2012

In mijn advertentiereeks hebt u nr. 67 Onkreukbare rechters gevraagd kunnen lezen. Die vraag kwam niet van mij, maar van de Nationale Ombudsman, dr. A.F.M. Brenninkmeijer. Hij stelde in het Nederlands Juristenblad dat 1) de rechtspraak in de Chipshol-zaak in een vrije val is geraakt en 2) niet transparant is. D.w.z. bewust zó ingewikkeld en ondoorzichtig gemaakt wordt dat men door de bomen het bos niet meer ziet. De Nationale Ombudsman deed – met in het achterhoofd eerder door Chipshol aangetoonde wantoestanden bij de Haagse en Haarlemse rechtbank - een oproep aan rechters en rechtbankmedewerkers om misstanden in hun organisatie te openbaren. Aan die oproep werd geen gehoor gegeven. Ik voorspel daarom dat de vrije val van de rechtspraak doorgaat.

Een vrije val doet zich ook voor op een ander terrein. Namelijk onze pogingen om met Schiphol tot een akkoord te komen. Mijn inzet van meet af aan: geen strijd, maar samenwerking. Goed voor de regio. Goed voor de nationale economie. In advertentie nr. 68 Bedenkelijke rol mr. Wakkie schetste ik hoe topjurist Peter Wakkie zich namens de luchthaven 2 jaar geleden bij ons meldde. Hij zei mandaat te hebben om een regeling met Chipshol te treffen. Tijdens een bespreking in december 2011 kwam de aap echter uit de mouw. Deze zogenaamde mediator moest bekennen vast te zitten aan onwillige Schiphol-juristen o.l.v. D66-senator Joris Backer (Director Corporate Legal Schiphol).

Wakkie zei dat Schiphol ons Groenenberg-terrein (350.000 m², gunstig gelegen naast Aalsmeerbaan) voor € 16 miljoen wil kopen. Terwijl Schiphol-advocaat Niels Koeman in 2009 tijdens een pleidooi bij de Rechtbank Haarlem € 20 miljoen bood. Afgezien daarvan wist Wakkie dat wij reeds een bod van een Amerikaanse belegger van bijna € 60 miljoen hadden. En dat onze schade door het niet kunnen ontwikkelen van deze locatie door deskundigen op € 100 mln is becijferd. Het ‘bod’ van Schiphol was alleen al om die reden een regelrechte provocatie. Dat geldt ook voor de weigering om samen op te trekken bij de ontwikkeling van een airportcity in de Schiphol-regio.

Mr. Wakkie beweert nu op hoge toon dat ik een geheimhoudingsplicht geschonden zou hebben. Welnu, ik heb 2 jaar gezwegen, maar ben ik echt verplicht na 2 jaar bedrog en vertragingstactiek mijn mond te houden? Hoe durft een advocaat die géén mandaat bleek te hebben, Chipshol aan het lijntje hield en met een flutbod kwam mij dat verwijt te maken? Mag een advocaat een tegenpartij bewust zó belazeren?

Over vrije val gesproken. In Advertentie nr. 69 Waarom beschermt Justitie...? belichtte ik afperser H. Hij gooide bakstenen en molotov cocktails naar ons, eiste in 1996 ƒ 350.000, thans € 75.000 en erkende benaderd te zijn door ons niet goedgezinden. De Telegraaf schreef in 1996 drie artikelen over deze affaire, het eerste op 31 juli 1996: Zakenman Poot met de dood bedreigd. Opmerkelijk genoeg weigert het OM, net als in 1996, opnieuw om H. aan te pakken. Onze uitstekend onderbouwde en gedocumenteerde aangiften tegen hem zijn steeds terzijde geschoven. Daarover werd H. overigens eerder geïnformeerd dan onze advocaat.

Ongetwijfeld zijn wij voor Schiphol en de Staat der Nederlanden een steeds grotere bedreiging. Helemaal na de getuigenis van de aanvankelijk anonieme tipgeefster, griffier bij de Haagse rechtbank. In het getuigenverhoor bij de rechtbank Utrecht op 6 april 2011 verklaarde zij onder ede dat voormalig NMa-topman Kalbfleisch en rechter Westenberg (beiden lange tijd vice-president van de Haagse rechtbank) samenspanden ten koste van Chipshol. Kalbfleisch ‘verzocht’ collega Westenberg de belangen van zijn zakenvriend en onze tegenstander, voormalig financieel directeur en koekoeksjong Van Andel te behartigen in de procedures tegen Chipshol. Westenberg heeft daarom op 3 mei 1996 het doodvonnis over Chipshol geveld. Daardoor kregen Van Andel en diens medestanders 4 jaar lang de macht over ons bedrijf.

Na jaren procederen slaagde Chipshol er in het Westenberg-vonnis vernietigd te krijgen. Na terugkeer in mijn bedrijf restte er nog maar 150 van onze aanvankelijke 600 ha. Een groot deel van de grond kwam in handen van onze concurrent Schiphol Real Estate.

De moedige griffier van de Haagse rechtbank onthulde hoe Kalbfleisch en Westenberg samenspanden. Kalbfleisch (toen nog CEO NMa) deed die beschuldiging tijdens zijn verhoor in Utrecht op 24 november 2010 hooghartig af als ‘lariekoek’. Maar: verdacht van meineed werd hij op 22 april 2011, nota bene 2 maanden vóór zijn pensionering, met verlof gezonden door minister Verhagen. Collega Westenberg vond de beschuldiging van zijn vrouwelijke griffier ‘kletskoek’. Hij en Kalbfleisch zijn door Chipshol aangeklaagd wegens meineed. Westenberg door mij op 19 oktober 2009. Deze aanklacht was gebaseerd op 22 voorbeelden van meineed en valsheid in geschrifte, totaal 37 blz., grotendeels opgesteld door onze voormalige advocaat mr. Hugo Smit. Het is inmiddels duidelijk dat de onthulling van de vrouwelijke griffier larie- noch kletskoek is. De ontkenningen van Kalbfleisch en Westenberg daarentegen wél! Voorts dat deze waarheden van de griffier voor haar gevaarlijk zijn mede gelet op de uitlating van Hofhuis, destijds president Haagse rechtbank, “dat hij weet wie er achter zit als de griffier onder de tram komt”. Zij wordt belaagd in plaats van beschermd en is in gevaar.

Peter en ik zijn dat ook. Want wij zijn voor de luchthaven en vooral de Staat een steeds grotere bedreiging. Helemaal na de ontmaskering van en aangiftes tegen de twee ooit prominente vice-presidenten van de Haagse rechtbank. De beerput bij deze rechtbank (Westenberg, Kalbfleisch en eerder de door schrijfster Yvonne Keuls aangekaarte pedo-zaken rond de Haagse rechters Rueb en Stolk) moet gesloten blijven.

Want Westenberg weet te veel! Wie de moed heeft om de door het OM toegedekte wantoestanden te openbaren gaat barre tijden tegemoet. En belandt via een vrije val wellicht onder de tram... Vandaar ook de bewuste vertragingsacties van OM sinds mijn aangifte (d.d. 19 oktober 2009!) wegens meineed tegen Westenberg.

Pas een half jaar(!) na mijn aangifte kwamen er 2 rechercheurs op ons kantoor om mij te verhoren. Hun eerste vraag was “Welk belang hebt u erbij om rechter Westenberg aan te klagen wegens meineed?” Mijn wedervraag was “Welk belang heeft de Staat erbij hem niét te vervolgen? Ik ben het niet die hem veroordeeld heeft wegens liegen onder ede maar de Staat via het Hof Amsterdam in juni van dit jaar. Maar in plaats van gestraft naar de cel is hij met vervroegd pensioen gestuurd met bovendien een premie van € 75.000. Ik weiger mij te laten verhoren.”

Daarop belden de rechercheurs de Officier van Justitie. Deze stond erop dat ik verhoord werd. Wederom mijn reactie “Ik heb W. slechts aangeklaagd wegens meineed en valsheid in geschrifte. Waarom heb u deze klacht niet afgewerkt? U had mijn goed gedocumenteerde aangifte binnen een dag kunnen lezen? Maar de Officier heeft daaraan toegevoegd belangenverstrengeling. Ik weiger mij te laten verhoren want deze toevoeging betekent het onderzoek eindeloos rekken. Is dat soms de bedoeling?”

Opeens was mijn getuigenverhoor niet meer nodig. Mijn zoon Peter heeft zich daarna wel laten verhoren onder voorwaarde “dat hij het proces verbaal zou krijgen”. Maar ondanks zijn belofte heeft de Officier deze gebroken. Het OM is onbetrouwbaar en afhankelijk van zijn hoogste baas, de sg van Veiligheid en Justitie waaronder het OM ressorteert.
Joris Demmink is de Nederlandse J. Edgar Hoover (directeur FBI) die 3 presidenten de baas was. Onze sg van Veiligheid en Justitie had 2 ministers en heeft 1 minister in zijn zak, de laatste reeds sinds zijn Minerva-studententijd in Leiden zijn maatje.

Minister Opstelten deelde op 1 december jl. mede aan onze advocaat, die verzocht had om een schikkingsgesprek teneinde schadeprocedures over Westenberg en Kalbfleisch te voorkomen: “Ik deel uw mening niet dat uit de verhoren zou zijn gebleken dat er onrechtmatig is gehandeld door de Staat. Mijns inziens staat niet vast dat uw cliente geen eerlijk proces heeft kunnen voeren ten overstaan van een onpartijdige en onafhankelijke rechter en dat zij daardoor omvangrijke schade zou hebben geleden.”
Hoe haalt hij het in zijn hoofd? En dan komt de aap uit de mouw: “Afhankelijk van de uitkomsten van de strafrechtelijke onderzoeken, zal worden bezien of daadwerkelijk tot een bespreking moet worden gekomen.”

Je hoeft geen profeet te zijn om te kunnen voorspellen wat die uitkomst zal zijn. Ik heb steeds voorspeld dat Westenberg en Kalbfleisch de dans zullen ontspringen. Want alle middelen zijn geoorloofd om te voorkomen dat de beerput van de Haagse rechtbank wordt geopend. Zoals ook alle middelen geoorloofd zijn om mij, mijn zoon, ons bedrijf en klokkenluiders jaar na jaar kapot te procederen. De moraal van de Staat maakt een vrije val. Met man en macht wordt achter de schermen gewerkt aan het Duivels Plan om Chipshol uit te schakelen en te vernietigen.

De term Duivels Plan is overigens niet van mij. Hij komt van Staatsraad Van den Brink. Terug te vinden in een verslag in het Witte Weekblad van 23 december 2008 over een zitting bij de Raad van State inzake het door Schiphol geregelde bouwverbod op ons Groenenberg-terrein.

Citaat: “Rechter W. van den Brink bleek zeer verbaasd over de rol van het ministerie. Dat weigerde aanvankelijk het bouwverbod in te trekken, maar deed dit later toch. Dat leverde de woordvoerster van het ministerie het verwijt van rechter Van den Brink op mee te werken aan een duivels plan van Schiphol. De indruk dat er hier sprake is van een een-tweetje tussen Schiphol en het ministerie kon door de woordvoerster niet worden weggenomen.”

Een Duivels Plan: een-tweetjes, gemanipuleer, rechterswissels, vertragen, kapot procederen. Het zijn begrippen die - ervaar ik na 20 jaar vechten - de glijdende moraal van de Staat illustreren. Nationaal Ombudsman Brenninkmeijer was niet de eerste die opriep tot een zuivering. Veelzeggend was de reactie die ik in 2010 kreeg van een oud-secretaris mr. F. van der Ven van de Raad van State (opgenomen in mijn boek Schipholgate, pagina 14):

‘Vooral de raadselachtige rechterswisselingen stellen vraagtekens bij de zuiverheid van het functioneren van ons onafhankelijk rechtssysteem. Als dat niet helder wordt en gecorrigeerd waar nodig, dan rechtvaardigt dat een parlementair onderzoek en vervolgens wellicht wijziging van wetgeving.’

De raadselachtige rechterswisselingen (in Haarlem) blijven toegedekt. De betrokken rechters spreken elkaar onder ede tegen. Zoals dat ook in Den Haag is gebeurd. Van de door mr. Van der Ven genoemde correctie komt het niet. Om van een parlementair onderzoek maar te zwijgen. De vrije val gaat door. Mijn strijd ook. Tot het bittere einde. Tot nog toe is het ein Schrecken ohne Ende. Maar het wordt ein Ende mit Schrecken. Voor wie? Als de Almachtige Staat zegeviert voor mij.

Crans, 27 januari 2012

drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Duivels plan Schiphol en Staat (kopie-advertentie)