Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

7 November 2012

“De droom is een nachtmerrie geworden, de aangerichte schade is onherstelbaar”

Advertentie, geplaatst in Trouw d.d. 07-11-2012, met als boventitel Nationale Ombudsman: “Autoriteit rechter door Chipsholzaak in vrije val”

Op 24 oktober jl. vonden de laatste verhoren plaats in de rechtszaak tegen de oud-rechters Kalbfleisch en Westenberg, die terechtstaan voor meineed in een al jaren slepende zaak waarin de belangen van gebiedsontwikkelingsmaatschappij Chipshol ernstig zijn geschaad. Drs. P.J. Poot, directeur van dit door zijn vader opgerichte bedrijf, kreeg aan het eind van de zitting het woord om als ‘benadeelde partij’ zijn visie toe te lichten. Vooruitlopend op de hervatting van deze rechtszaak, a.s. vrijdag 9 november, hier een vrijwel letterlijke weergave van zijn verklaring. Testament van een slopende rechtszaak die de autoriteit van de rechter in een vrije val heeft gebracht, om de woordkeuze van de Nationale Ombudsman uit 2011 te volgen.

Mijnheer de President,

Het unieke feit dat de 2 voormalige rechters van de Haagse rechtbank, Kalbfleisch en Westenberg, vervolgd worden voor diverse meineden in de Chipsholzaak is uitsluitend te danken aan de vasthoudendheid van mijn vader, inmiddels 88, en mij. Doorslaggevend waren zijn in 2009 tegen Westenberg ingediende meineedaangifte, en de kort daarna door Chipshol opgestarte getuigenverhoren over de anonieme tip Het recht moet immers zegevieren.

Het staat vast dat Westenberg zich in de negentiger jaren meermaals ten nadele van Chipshol met procedures bemoeid heeft, alle bewijzen daarvan zijn vastgelegd in het document Optreden Westenberg in de Chipsholzaken, juli 2012 (bijlage 8 beklag), dat inmiddels is toegevoegd aan het strafdossier.

Dieptepunt voor Chipshol was het vernietigende kortgedingvonnis van Westenberg van 3 mei 1996 waardoor mijn vader niet, zoals het hoort, van zijn oude dag kon gaan genieten maar moest vechten voor het voortbestaan van Chipshol.

De strafzaak van vandaag gaat allang niet meer over meineden van Westenberg en Kalbfleisch maar over het vertrouwen dat burgers kunnen hebben in de rechtsstaat, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht.

Dat Westenberg onder ede heeft gelogen, over zijn bellen met advocaten, staat allang vast door het arrest van het Hof d.d. 23 juni 2009.

Hoe is het mogelijk dat de rechterlijke macht, de rechtbank Den Haag en de Raad voor de Rechtspraak desondanks Westenberg nog steeds steunen, ook financieel? Geld speelt geen enkele rol, de duurste advocaten van Nederland, die van Hare Majesteit en Holleeder zijn hem ter beschikking gesteld.

En de rechtbank Amsterdam heeft Westenberg toegestaan inmiddels 25 getuigen te horen die zouden moeten kunnen aantonen dat Westenberg nooit met Chipshol-advocaten heeft gebeld zoals hij indertijd onder ede had verklaard. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Een gewoon burger was dit door de rechtbank nooit en te nimmer toegestaan, wel aan een foute rechter.

Waarom deze opvallende en onterechte aanhoudende steun voor Westenberg?

Het antwoord daarop is schokkend en blijkt uit een recent opgestelde letterlijke uitwerking van het verhoor van Westenberg van 10 juni 2010 door de Rijksrecherche dat ik pas op 11 oktober jl. ontving. Daarin is aan de orde de vraag van de rechercheur waarom Westenberg na het voor hem vernietigende tussenarrest van 2009 de procedure had beëindigd. Westenberg refereert vervolgens aan een gesprek met de president van de Haagse rechtbank en stelt, ik citeer:

“Toen heb ik ze duidelijk voorgehouden, gezegd van luister eens, als jullie dat niet geven dan procedeer ik door. Tot aan het bittere eind en dan kan het me ook geen lor schelen, maar dan hang ik ook alles en iedereen op. Nou ja, toen is er betaald.”

Waarom capituleerde de leiding van de Haagse rechtbank voor dit dreigement? Wat dreigde Westenberg te onthullen? Wie dreigde hij op te hangen en waarover? Wordt Westenberg daarom tot op heden niet als paria behandeld maar met alle middelen gesteund?

Zelfs afgezien van het voorgaande is het pikant dat de strafzaak Kalbfleisch/Westenberg hoe dan ook een zaak is van slagers die hun eigen vlees keuren. Kan ik daarin vertrouwen hebben?
Kan ik er vertrouwen in hebben dat uw rechtbank en het OM er alles aan doen en hebben gedaan om ervoor te zorgen dat rotte appels worden gestraft? Nee. Want er zijn inmiddels te veel gekke dingen gebeurd.

Laat ik beginnen met gekke dingen in het OM-onderzoek. Voor de gemiddelde Nederlander is het schokkend en uniek dat 2 oud-rechters worden vervolgens wegens meineed. Voor mij niet. Voor mij is schokkend dat ze niet worden vervolgd voor de kern van de zaak nl. waaróver ze hebben gelogen: vriendjespolitiek en strafbare belangenverstrengeling in de Chipsholzaak.

De Rijksrechercheurs hebben uitstekend werk verricht maar zijn van hogerhand, vermoedelijk door het College van PG’s, gehinderd in hun onderzoek naar ambtelijke corruptie van Kalbfleisch. Dat kan worden geconcludeerd o.a. uit het volgende:

1 Uit het strafdossier blijkt dat geen serieus onderzoek naar mogelijke corruptie van Kalbfleisch is gedaan terwijl er nota bene wel een FIOD-onderzoek naar Westenberg is gedaan toen de griffier nog niet onder ede naar buiten was getreden met de beschuldiging van vriendjespolitiek.

2 Er is geen enkel nader onderzoek gedaan naar de melding van een zeer geloofwaardige getuige dat Kalbfleisch in een Haags vastgoedclubje zou zitten. Die bovendien verklaarde dat men zich binnen de Rotary afvroeg: “Hoe kan een rechter zich dit permitteren?”

3 Hoe bestaat het dat essentiële taps van Kalbfleisch, die vanaf 6 april 2011 in Zwitserland verbleef, niet gebruikt kunnen worden en zwartgemaakt zijn omdat te laat om toestemming is gevraagd aan de Zwitsers? En dat terwijl de Zwitsers, nota bene na eerdere afwijzing, met grote nadruk op die termijn hadden gewezen!

Gezien het voorgaande ben ik ervan overtuigd dat de grote belangen die spelen en de druk die Kalbfleisch via zijn netwerk op het strafproces heeft uitgeoefend, invloed hebben gehad op de uitkomsten van het onderzoek en het besluit hem alleen voor meineed te vervolgen en niet voor ambtelijke corruptie.

Ook bij uw rechtbank gebeuren gekke dingen. Ten aanzien van de rol van uw rechtbankcollege heb ik grote twijfels:

1 Afgezien van het feit dat u slagers bent die hun eigen vlees keuren, moet ik opmerken dat ik geschokt ben door de wijze waarop de vrouwelijke klokkenluidster ter zitting is behandeld: niet als getuige maar als verdachte. De toon werd gezet door rechter Messer met als openingsoordeel dat hij de brief van de klokkenluidster niet bepaald zakelijk en neutraal van toon vond. Een regelrechte intimidatie van deze keurige mevrouw die
al zoveel heeft moeten meemaken. Is het de bedoeling medewerkers die bij een rechtbank werken af te schrikken ooit als klokkenluider naar buiten te treden?

2 Onbegrijpelijk is waarom de in de regiezitting van 16 mei jl. opgeroepen getuigen vrijwel allemaal pas op het laatste moment in oktober door de rechter-commissaris gehoord zijn. Waarom zo lang gewacht? Dat het snel kan bleek in de zitting van 3 september jl. toen ik ter zitting onder ede werd opgeroepen om te verklaren over een lek naar NRC. De journalist verklaarde dat hij dit nog nooit had meegemaakt. Terwijl Justitie zo lek is als een mandje.

3 Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is dat wij anders dan andere partijen in dit geding geen toestemming hebben gekregen om de audiotaps te horen. Waarom niet?

Concluderend

1 Deze strafzaak is weliswaar uniek maar het gaat
niet over waar het over had moeten gaan, nl. vriendjespolitiek en strafbare belangenverstrengeling in de Chipsholzaak. Ik ben ervan overtuigd dat dat van hogerhand bepaald is.

2 De rechtbank heeft de schijn tegen en maakt tot op heden geen onpartijdige indruk.

Wat de schade betreft ten gevolge van de meineden kan ik kort zijn, deze is immens en onherstelbaar. In de tap van 15 juni 2011 geeft Westenberg een indicatie van wat hij denkt dat de schade is die door zijn handelen is opgetreden. Ik citeer:
“Kijk, nu hebben ze een slordige € 50 - € 70 miljoen in de knip zitten. Anders zouden dat waarschijnlijk in de € 1,5 tot € 2 miljard zijn geweest.”

Dat moge zo zijn maar om geld is het mijn vader nooit te doen geweest. Zijn droom was het realiseren van een Centrum van Internationale Allure, een Airport City, waardoor de Schiphol-regio de meest aantrekkelijke vestigingslocatie van Europa zou worden. Die droom is een nachtmerrie geworden en de daardoor aangerichte schade is onherstelbaar.

24 oktober 2012

Drs. P.J. Poot, benadeelde partij

‹ Terug naar het overzicht


De droom is een nachtmerrie geworden (kopie-advertentie)