Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

3 March 2008

De desastreuze gevolgen van de 2e Kaagbaan

De grootste (3.000 ha.) en minst efficiënte luchthaven ter wereld zet na het fiasco van de Polderbaan ook nog eens in op de aanleg van een parallelle Kaagbaan, de 7e. Minister Eurlings (lees Schiphol) heeft begin februari 2008 gedeputeerde Hooijmaijers daartoe dringend verzocht ruimte te reserveren, met alle scha(n)delijke gevolgen van dien voor belastingbetaler, verkeer, milieu en bewoners vooral die van Amsterdam, dat veel meer geluidsoverlast krijgt naast extra veiligheidsrisico’s. Na hevig verzet van bewoners, gemeenten in Noord en Zuid-Holland en het bedrijfsleven in de regio heeft Hooijmaijers dan ook op 20 maart jl. zijn toegezegde medewerking weer ingetrokken. Minister Eurlings trekt zich van het verzet echter niets aan en wil nu met juridische middelen reservering opleggen. Alvorens op het laatste in te gaan eerst de andere negatieve gevolgen van de 7e baan.

Belastingbetaler dupe sloop nieuwe panden
Alleen al in Schiphol-Zuidoost moet voor minstens € 400 miljoen aan nieuwe kantoren/bedrijfspanden worden gesloopt met name in Park Schiphol-Rijk en moeten de eigenaren van niet meer te bebouwen percelen worden uitgekocht. Dat bedrag werd genoemd door directeur luchthavenontwikkeling Joop Krul van Schiphol op 30 mei 2007 in Het Financieele Dagblad. Toen stelde hij “... gezien de forse desinvestering in vastgoed, die hiermee is gemoeid, de aanleg van de baan eigenlijk niet verantwoord is.” Waarom die baan dan toch nu reserveren? Omdat het vastgoedbedrijf van Schiphol de grootste concurrent daardoor in dat gebied definitief uitschakelt: niet alleen Chipshol Park Fase II moet ten gevolge van de parallelle Kaagbaan worden geschrapt maar ook het verderop gelegen Groenenberg-terrein waarvoor nota bene net op 28 juni 2007 het bouwverbod is opgeheven. Door de eliminatie van Chipshol als concurrent kan Schiphol zelf haar eigen bedrijfslocaties tussen de twee Kaagbanen ontwikkelen.

Contractbreuk leidt tot megaclaims
Een dubieuze rol speelt daarin gedeputeerde Hooijmaijers. Iets meer dan een jaar geleden heeft deze namelijk een minnelijke regeling met Chipshol gesloten nadat de provincie veroordeeld was tot schadevergoeding in verband met onrechtmatige besluitvorming. Afgesproken werd dat de provincie “... op constructieve wijze planologische medewerking zal verlenen aan 3 bedrijfslocaties die Chipshol in de Schiphol-regio wil ontwikkelen.” o.a. Chipshol Park Fase II en het Groenenberg-terrein. De ontwikkeling daarvan loopt nu volledig vast, uitgerekend omdat de provincie verzoekt de parallelle Kaagbaan te reserveren. De gedeputeerde schendt daarmee zijn met Chipshol gemaakte afspraken en werkt al een jaar na de minnelijke regeling mee aan het verhinderen van de Chipshol-locaties. Indien Provinciale Staten hem niet tot de orde roepen, zijn schadeclaims van honderden miljoenen euro’s onontkoombaar.

Omlegging N201 creëert verkeersinfarct
Een direct negatief gevolg van de reservering van de parallelle Kaagbaan is dat de om te leggen N201 niet goedkoop 2 x 2 rijstroken door het boerenland zal worden aangelegd maar duur op palen dwars door het al bebouwde Chipshol Park Fase I waarbij de weg zich noodgedwongen vernauwt naar 2 x 1 rijstrook. Verkeerskundig een doodzonde! Bovendien wordt het op fraaie landscaping gebaseerde concept van het business park grof geweld aangedaan. De mooie woorden van luchthaven, Rijk en provincie over “groen en duurzaam” ontwikkelen blijken zoals zo vaak in de praktijk niets waard te zijn. Verontruste bedrijven in Chipshol Park vragen zich af wat voor narigheid zij straks gaan meemaken. Het antwoord is even simpel als verontrustend: heel veel files, niet alleen tijdens de aanleg van de weg maar ook als deze er ligt! Een spookbeeld dat door direct betrokkenen bij de provincie officieus wordt erkend maar officieel houdt men de kaken stijf op elkaar. Door dit zoveelste voorbeeld van willens en wetens wanbeleid in de Schiphol-regio loopt de boel straks volledig vast en “straks” is zeer snel, want de aanleg van den N201 is procedureel in volle gang. Ook de provincie erkent dat haast geboden is: “Gelet op de geplande aanbesteding/gunning voor het tracé gedeelte van de N201 door Schiphol-Zuidoost (Schiphol-Rijk) bestaat er tot 1 april 2008 nog de mogelijkheid een keuze te maken voor het oorspronkelijke tracé zoals in het streekplan Noord-Holland-Zuid is aangegeven.” (download PDF partiële herziening streekplan).

Arm Amsterdam
De belangrijkste uiterst negatieve gevolgen van de komst van de parallelle Kaagbaan zijn extra geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s, met name voor Amsterdam. Nota bene de vliegsector stelde in 2001 dat die baan niet acceptabel is omdat er “te veel vliegtuigen over Amsterdam, Diemen-Oost en -Zuid” zouden gaan. Tevens werd de vraag opgeroepen of een luchthaven met 7 banen “.... maatschappelijk aanvaardbaar zal zijn. Bij zware wind zal het vliegverkeer, tegen die tijd zijn uitgegroeid tot 800.000 vluchten, die veelal recht over Amsterdam gaan.” Tot nog toe lijkt de Amsterdamse politiek zich niet al te druk te hebben gemaakt over de niet te stillen grondhonger van de luchthaven. Te hopen valt dat raad en college tijdig in de benen komen om zo samen met anderen tegenwicht te bieden aan een voor de hoofdstad en wijde omgeving rampzalig en straks niet meer terug te draaien beleid. Of beter gezegd wanbeleid.
De parallelle baan zal ook nog eens tot sloop van (een deel van) Rijsenhout leiden en overlast in Zuid-Holland. De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels het goede voorbeeld gegeven en aangegeven onder geen beding een 2e Kaagbaan te willen. Provinciale Staten van Noord-Holland zou zich daar meteen bij aan moeten sluiten. Schiphol heeft exorbitant veel grond en verbijsterend weinig visie. En Eurlings heeft, volgens Cerfontaine, geen verstand van luchtvaartzaken. Dat geldt voor beiden. Het is niet alleen een chaos in het onderwijs en bij de fiscus. Parlement, statenleden, gemeenteraadsleden en bewoners: word wakker, neem actie en voorkom een nog grotere chaos in de Schiphol-regio!

‹ Terug naar het overzicht


2e Kaagbaan en omlegging N201