Schipholwanbeleid

De gemiste kansen voor Nederland

Schipholgate

Systematische tegenwerking door Schiphol en de Staat

Chipshol

Ambitieuze gebiedsontwikkelaar al 20 jaar 'kaltgestellt'

2 December 2012

ARM NEDERLAND - DEEL 1
Liegen onder ede gesanctioneerd. Een privilege voor rechters

Advertentie, geplaatst in Trouw van 3 december 2012 en Haarlems Dagblad van 4 december 2012

De meinedige rechters Westenberg en Kalbfleisch zijn bij vonnis van 23 november jl. vrijgesproken door rechter Krol van de rechtbank Utrecht. Zogenaamd wegens gebrek aan bewijs. Niet bestraft wegens meineed, hoewel bewezen door het Openbaar Ministerie op basis van niet mis te verstane verklaringen van meer dan één getuige. Dus niet alleen van mevrouw Van der Togt, 30 jaar in functie als griffier bij de Haagse rechtbank.

Merkwaardig en onterecht hecht rechter Krol aan haar getuigenis geen waarde, wel aan die van mevrouw Becking, voormalig echtgenote van Kalbfleisch. Volgens haar heeft Westenberg niet slechts één keer maar veelvuldig bij het echtpaar Kalbfeisch gegeten. Daarbij heeft zij haar verbazing erover uitgesproken dat Westenberg en Kalbfleisch daarover en over hun jarenlange vriendschap gelogen hebben.

NB. Verbazingwekkend is dat Krol zich niet afgevraagd heeft waaróm Westenberg en Kalbfleisch een en andermaal zo gelogen hebben, daarbij exact dezelfde formulering gebruikend. Typerend.
Bovendien heeft Becking tegen een van haar kinderen opgemerkt “je wilt toch niet dat pappa in de gevangenis komt”. Voorts dat “ze voor pappa gevochten heeft en daarvoor een bedankje zou willen krijgen”. Wil dat nu zeggen dat het getuigenis van kroongetuige Van der Togt minder waard is? Zogenaamd omdat dat getuigenis te oud zou zijn? Flauwekul! Immers:

1. De etentjes met Westenberg waren nog langer geleden.

2. Mevrouw Van der Togt is kroongetuige. Zij schreef in 2007 Het recht moet immers zegevieren als griffier, dus als ambtenaar in functie. Is zij minder betrouwbaar dan een politieagent die een bekeuring geeft waartegen geen beroep is? Minder betrouwbaar dan ex-echtgenote Becking? Neen, minstens even betrouwbaar zonder oogmerk “pappa te beschermen, uit de gevangenis te houden”.

3. Het conflict over gronden rondom Schiphol, tussen Van Andel en mij, is niet zoals rechter Krol beweert pas in 1992 uitgebroken maar reeds in 1989/1990 zoals de Rijksrecherche overtuigend aangetoond heeft. Mevrouw Van der Togt, die overigens nooit een datum van het etentje van Kalbfleisch bij zijn vrindje destijds advocaat Boukema (thans raadsheer Hof Amsterdam) genoemd heeft, had het gelijk aan haar kant, niet Westenberg. Heeft Krol c.s. de processen verbaal wel gelezen?

4. Griffier Van der Togt is als getuige, bovendien alleenstaande vrouw, staande gebleven in het kruisverhoor door 6 mannen nl. de 2 meinedige rechters, hun 2 even onbetrouwbare advocaten, tenslotte 2 bevooroordeelde rechters. BRAVO. Onder hen nota bene president Krol, die zelfs toestond dat zij 4 keer dezelfde vraag, zij het in andere bewoordingen, gesteld kreeg.

5. Even onterecht en ernstig te veroordelen is de vrijspraak door rechter Krol gelet op de veroordeling van Westenberg “wegens liegen onder ede” door het Gerechtshof Amsterdam van 19 juni 2009, reeds meer dan 3 jaar geleden! Eigenlijk meer dan voldoende om voor meineed veroordeeld te worden. Wat verbeeldt een rechtbank in Utrecht zich om het vonnis van het Hof Amsterdam ongeldig te verklaren?

NB. Ook een klap in het gezicht van de vrouwelijke Utrechtse rechters. Mw. Dondorp heeft ons verzoek tot een getuigenverhoor toegestaan en de anonieme tip in haar beschikking overgenomen.

De rechter-commissaris die het getuigenverhoor deed, mw. Eelkema, vroeg aan Westenberg naar zijn oordeel over de anonieme tip, die hij afdeed als lariekoek. Kalbfleisch antwoordde desgevraagd dat het kletskoek was. Het OM trok daaruit de conclusie dat beide rechters meineed gepleegd hadden, Westenberg zelfs voor de 2e keer, verwijzend naar zijn eerdere veroordeling door het Hof Amsterdam.

Conclusie nr. 1
Liegen onder ede mag dus in Nederland, althans door rechters, officieel sinds 23 november 2012. Sindsdien zijn er dankzij dit privilege 2 soorten rechtspraak. Eén voor staatsburgers, maximale gevangenisstraf 6 jaar. De andere voor rechters met 0 jaar gevangenisstraf terwijl die juist een strengere straf verdienen. De allerhoogste Rechter zal echter niet onschuldig houden die zijn Naam - geprezen zij zijn Heilige Naam - godslasterlijk misbruikt.

Schuldig is zo gezien niet alleen de meinedige Westenberg, die te pas en te onpas Bijbelteksten citeert zoals “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid”, wegens misbruik van Zijn Naam. Schuldig zijn ook en juist de rechters, die hem en Kalbfleisch voor meineed niet veroordeeld hebben. Zelfs de hele rechterlijke Macht, dus alle rechters die tegen de niet-veroordeling wegens meineed niet openlijk bezwaar maken.

In mijn 3e boek Doodzonde tegen de Rechtsstaat (2009) schreef ik in mijn voorwoord “de overgrote meerderheid van de rechterlijke macht doet het goed.” Vooral na het artikel in het Nederlands Juristenblad d.d. 22 april 2011 van Ombudsman Dr. A.F.M. Brenninkmeijer dat door de Chipsholaffaire “de rechtspraak in een vrije val gekomen is”, ben ik nu van het tegendeel overtuigd. Mede omdat geen enkele rechter gevolg heeft gegeven aan de oproep van de Ombudsman om hem misstanden te melden.

Dat brengt mij tot conclusie nr. 2. Op zijn gunstigst zijn de meeste rechters niet dapper, mogelijk zelfs niet één, allemaal bevreesd voor hun carrière. Klokkenluiders worden in Nederland gestraft, niet beloond zoals in Amerika. Onlangs kreeg klokkenluider Bradley Birkenfeld een beloning van $ 104 miljoen. De gemoedsgesteldheid bij Justitie is beschreven in mijn 5e boek De Demmink Doofpot (2010).

Een gepensioneerd directeur van Justitie stelt daarin: “Oud collega’s met wie ik sprak reageren allen in dezelfde zin als Hilbrand Nawijn in de publicatie op internet. Het ademt steeds een verzuchting als: “We weten toch dat er iets niet klopt maar niemand kan het hard maken dus ik ga er mijn handen niet aan branden.” Angst, echte angst voor repercussies is wat voortdurend een rol speelt.” En eerder “JD (Joris Demmink, JP) wordt van zeer ernstige misdrijven beschuldigd. Misbruik van zijn (machts)positie wordt aangevoerd als argument waarom hij er tot nu toe mee is weggekomen. De beide ministers Donner en Hirsch Ballin ontkennen elke vorm van rook, laat staan vuur zonder dat de beschuldigingen met feiten worden weerlegd.” De Demmink Doofpot pag. 24.

Zo ook de huidige minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, die geen behoefte blijkt te hebben aan nader onderzoek. Daarbij verwijzend naar eerdere onderzoeken van het OM nota bene in de tijd dat Demmink hierover zelf de scepter zwaaide. Desondanks heeft Opstelten zijn sg bij zijn pensionering op 31 oktober jl. een groots afscheid bereid in de Ridderzaal waarin HM de Koningin jaarlijks haar Troonrede uitspreekt. Bij die gelegenheid kreeg hij (nog) geen Koninklijke onderscheiding. De scheidende sg heeft zijn ambtenaren op Veiligheid en Justitie echter niet als weduwe en wezen achtergelaten. Vlak voor zijn afscheid heeft D. de rechterlijke macht drastisch gereorganiseerd door benoeming van nieuwe presidenten van alle rechtbanken en gerechtshoven, uiteraard van zijn gading. Geruime tijd daarvóór had deze sg reeds zijn netwerk op Justitie geïnstalleerd door de benoeming van alle procureurs-generaal, die rechters en raadsheren benoemen. Voorzitter werd Harm Brouwer. Als wederdienst kreeg Demmink een vrijbrief, waarmee hij onkwetsbaar geworden is. Daardoor zal Chipshol nooit meer kunnen winnen, ben ik door verschillende vriendelijkgezinden recent gewaarschuwd. Tenslotte verwijs ik naar de verontrustende openbaring van een voormalig rechercheur: “Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielennetwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde s-g Joris Demmink betrokken zijn maar veel meer hoge topambtenaren en politici.” De Demmink Doofpot blz. 7.

Dit leidt tot conclusie nr. 3. De werkelijke macht bij Veiligheid en Justitie is uitgaande van voorgaande openbaring in handen van een machtige groep pedofielen, een soort maffia maar niet zoals in Italië buiten maar binnen het overheidsapparaat, dus nog machtiger. Verder verwijs ik naar de stellingname van de gepensioneerde directeur van Justitie: “De arm van JD reikt tot de top 100 van de staande en zittende magistratuur en zeker ook de top 50 van Buitenlandse Zaken en indirect zeker ook de AIVD.” De Demmink Doofpot blz. 23

Conclusie nr. 4
Een kankergezwel moet voor het te laat is vernietigd worden. Door Justitie wordt het daarentegen gekoesterd, zodanig dat de hele rechterlijke macht door kanker ongeneeslijk verziekt raakt, uiteindelijk het (hele) overheidsapparaat.

Deze verkankering wordt nog versterkt door het bijklussen van rechters. Voorbeeld: Westenberg die binnen 5 jaar € 400.000 opgehaald heeft, gestort op een maatschappij op naam van zijn vrouw, dus ook nog belastingontduiking. Het zijn met name de grote advocatenkantoren, vooraan De Brauw, Stibbe, Allen & Overy, waar bijklussende rechters welkom zijn, die bovendien het merendeel van plaatsvervangende rechters en raadsheren leveren.

Conclusie nr. 5
De verloedering van de rechtspraak c.q. rechterlijke macht wordt mede veroorzaakt door coalitie van bijklussende rechters met grote advocatenkantoren (Twee-eenheid). De onafhankelijke rechter bestaat dus niet. Neem een voorbeeld aan de Italiaanse rechters die Berlusconi tot vier jaar cel hebben veroordeeld plus een schadevergoeding van bijna € 600 miljoen.

Rest nog de vraag:
Waarom moet Chipshol tientallen procedures voeren, mag het af en toe winnen, maar moet dit uiteindelijk verliezen? Welke belangen heeft de rijksoverheid ten gunste van welke partij? Daarover deel 2.

Crans, 29 november 2012

drs. J. Poot (88), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

‹ Terug naar het overzicht


Arm Nederland (deel 1) - kopie advertentie